Nd Chikhulipilo


Chindu chandanda mgusosa kuwusa mwee ulikuwalanga chikalatanchi ana tulipa Chikristo chikilisto chikusala kuwa kilisto nijwakulandana ni kilisto Yakutenda 11:26.

Na kutenda yindu yiwatendaga pa umi wenu iwatendaga kilisto pa umi wakwe waliji kuwenda aku naku kwinga nya wandu wa kurwala sherwani Yakutenda 10:38.

Chi malisyo cha itendo yenu ni chapi wenu nditu chapi pane itendo ya paumi wenu chiwele chindu chakogoya pane chakusakala irendo yenu kuti kutenda yambone au kutenda yakusa kala yosepe ya ngali kandu panenganiwa ata onecheiwoneche mwambone chimalichisyo cha umi, nyumba jambone galimoto ni bank ja mbiya maney yosopeyo yangali masengo pa ndamo au pa umi wamundu pane mwaliji wakola chipanje au jwakulaga pa chilambo chapasi yosepeyo ya chabe au mwaliji wamachili pa chilambo chino yachabe mwasosayo mulalick 1:2 Ecc.

Tukusosa ndamo jambone kwa mlungu ni chipa nje lakumalisya pa umi wetu kulijiganya kwa penani mwitala lya mbone ku umi ni ndamo pa chilu chenu yangoli masengo ata panondi yosepeyo tichijonasika kukandawi janono ngalkumbuchila ata king Solomo mwenye solomoni walembile Baibulo 2 Petulo 3:10 pakuwele cheta yakulilinganya ya paujo ana ili kwapi ana nganiwa ni Mlungu Yesaya 45:7.

Jwakalata yanelu yosepe makono au myala mwakwe ni kugalausya kulikose Mwakusosea Baibulo Jikusala kutusalila uwee Miyambo 21:1. Walenjile indu yambone nipo walenjile indu yakusakala mwitala au matala gosepe m’malemba Yesaya 45:7. Pangali ya paujo pachilambo chino au chine changawa angawa ni mlungu nawelechete pandawi ine nindamo jakwe ja pasogolo yakamula masengo gamlungu pa chimalisyo kulinganya ya pa nyumba ja kwe nambo pa ndawijo kanale kulinganya ya nyumba jila mwanache wagwile mlusulo au nyasa pasyeto pa nyumba jakwe. Nambo ingaliji yambone angalawichile kwa mlungu pandawi jandanda jila mundu waiche kwipo pela lyetu chilo lisiku line nipo msimu wa ambuje mlungu wali ji najo pandawijo kuri galauche kuleka pane aleche itendo ya kwe yakala kulapa wampele ndawi kuti apo chele chikuluposyo nambo wakanile lisiku line malilo gaoneche pakuwandika pandawi ja musi nalolite pa ngope ja kwe mwibokosi chiwa chikasamgwila mundu jwakukana kuti agalauchile kwa Nlungu.

Mwachite ma waliji kanalinganye ya paujo mapopelo gane nalalicile yakwalimbisya wandu wa wili nipo wakanile panga kawa ali kanile osope wawile yaliji angapilikene inasalile pa masengo gangu nasasile kuri pangali ya paujo ni kuti kwangali mlungu pangali ya mbone ku wandu wakusakala Baibulo jikutusalila wee Yesaya 57:21.

Nkupikanika mwipikonilo lya mundu jwakola yakwajojoya poli ya mbone tendele ikuichila yakujonanga Yobo 15:21.

Nkasijogopa pakuchimbilisya mundu pawinji wachipanje chakwe chapanyumba jakwe pa chiwa chakwe ngasajigala kandu kali kose ilwele isausyo pandamo ja umi kulaga ni sala kulinga kuusauchi au pangakola ata chakamulaga masengo ata pangakola jukukukamusya lingo wakusakala ukungalaya mlungu Miyambo 11:1 umi wapachilemestu kulambusya kulinyenga uwe wachisyene lisiku lili lyose pakutenda untendo kuulasya kuli untendo umbone wachikulupilo ni kuye mbeja yangakamuchisya pasi pano pa mitima jetu nitikuti tu kutenda welewu umi wambone?

Ya mbone pa umi wetu chisyesyene pa masengo gentu pa kulalichila kwa wandu achijetu mundu aweje jwakalamuka nipo jwa kulola masiku josepe jwakwalangila mundu jwakwajimila pa ndime kwala njila pela a chalongo ajetu.

Mwa kwakamula chenene mundu jwalijose ali petala limo lyaulalichi wetu jwine kuto chela kwa wandu wetu mlungu iwisile pa ali tilala nipo uwe tuli wakwasunga achalongo ajetu Kaine wauleje nlongongwe nikana kuti nganawa nlongo jawe jwakulolela mwakupotosya pa kusosa kwa msyene mundu mlungu tuchichisya mundu malipilo malinga ni mwakusosela ajo jwakala malinga ni mpatasi wakwe tachipochela chilango pajendai jino nipo pa lisiku lyakiyama ilembo ikutusalila iyoyo Yelemiya 17:11.

Nga mbaga jwaganisya majumba gambone yakusalala magalimoto gikugaona akwete wane ngoganisya inono ndamo pa malo gaumi basi nambo nganisyeje masoka TB ipatala ngani sya aku naku ni bajende pa umi ipikano ya mataoni ikasiyatumbilisya yindu ili yose mwaoga njongojesya asalile kuti yosepeyi ya ku umi walakwe maogano gakutama kujili mbepo jakusangalasya wandu tendele ni uswela ikasausya kuumba mundu kumbepo malowe gosepe gapikaniche gakuwilanga kwa yosepei kuusya mwe niune gele ni malowe ga mlungu kulola ni masengo ni wanache wamlungu kulimbikisya mwakuwilanga wandu pakutochela kuchilenjele chilambo gele malowe ga isa gapelengenye kumbadwo upiteu ni gapilikaniche mu masiku ga nowa kachiwiche chilango nipo chapilikaniche pa ndawi ja isa kanichiwiche mu Jelusale mu chiwilango chakuwelecheta ni wandu malinga ni ulemwa waliji kumenyana indulansa kusosa chikulupisyo pa ndamo ni umi pa ukati wa liso ni masiku gapite kala ni kuika ntendele wekulungwa wa malowe gatundu wa jwatame umi wakulaga wa kusosoya kwenumwe ni une lelo malowe likuwilanga kulenga kose kwalimbikisya kuchilambo cha kusosekwa ni nguusyachiusyo achalongo ajangu ana uli nganitupilikana yakuti tulape tuleche ya kusakala yetu kuleka itendo yetu ya usaselo ni wandu wakulilapila kulunda chilambo chino Aroma 12:16 a isa asasile mbado waku malisya tuchiwa wachabe waganisya syakulikwesya kusosa kulinonyela ngajogopa mlungu pauli a kuti wele ni wandu wa ukati wakusimana kumala kwa chilambo chikwisa 1 Akilito 10:11 wajinjimwe pakuti nguwecheta nimwe nsokonechele ni moto nipo nganisya yenu simasile nilipele mwasyane msimu wa satani kutenda ya yenu yakulekangana ni mlungukulosya kuti yosepe ichimala nipo chilambo lichisijo chedwa Petulo wawusioye ndamilo ja ntunduchi jakusosekwa kuti tuwe welecheto ya uswela 2 Petulo 3:11.

Petulo kwa mundu juwapele makii ja kwi nani wajimi la lisiku lya petekoste pandawi kutanda mpingo wandu masauzande gatatu wajinjile mumpingo Machitidwe 2:41 Yakutenda 2:41 mabioni gatatu wituli pa chilambo pano alo nga wandu watajamichile malowe ga mundu jwakulungwa monga mpela mundu pakuti gakupikanika malowe ga Yesu isa kutochela ngomo kujimbila kwa mitundu akuwilanga kuti tuleche yakusakala ni kupochela ubatizo mu lina lya isa Kiristo kuula yakusakala kuti nkapochele mboto ja mbone ja msimu weswela mpela wanache wa mlungu tuchiwalanga Machitidwe 2:38-39 machili ga Yesu isa tukulupwiche Ayefeso 2:8-9 2 Petulo 1:10 chipangano cha mlungu ni abulahamu pa ndawi ya petekosite ja kwanile 2 Petulo 1:3.

Twukulupuka ku kujima mwachikulupilo 2 Petulo 1:4 1 Akolito 15:4-7 tukono nyelwaga mu indu yakusakala umbone pa chikondi ya ikuonechela kwenu mwe pa undamo Agalatya 5:22-23.

Wakumwa ukana nkolelwaga tachipochela chilango wakutenda chikululu ngasajimila kumbepo 1 Akolito 6:9-10 tachigalawuchila itendo yao gakusakala 2 Timoteyo 4:4 ni nguwecheta msimu upelechedwe ku wanduwe waswela mwa kulupila isa Kilisto lelo tachikulupuka.

Nlungu unjaliwe ni lipopelo lyangu.

Rev. George Leon Pike Sr.

Founder and first President of Jesus Christ’s Eternal Kingdom of Abundant Life, Inc.

Nyanja Woyela Kwa Mulungu

Uthengau ni wangasumisya kanga akusosa ya jinji alembele i kalata kwa.

YAO9915T • YAO • THE FAITH