Chipulikano


Chintu chakwamba icho ndikumbenge kufumba - imwe mukusambila kabuku aka cakuti kasimuli ba kristu? Kukhala mu kristu kukuyana mula kuba ngandi umo wakubila Yesu Kristu. Kasi ukuchita vintu umo Yesu Kristu wakachitilanga mu umoyo wakhe panyengo yaumoyo wakhe? Iye wakalutilira kuchita uwemi pera kuchi zga bose abo bakaba bakusuzgika nakunyuzgika nasatana.

Kasi chomeni khumbo linu na mayanoyano yinu mu umoyo winu ndakuti uli? Ndi chintu chakuzilwa chomeni kuti mayanoyano yinu ngawemi panji chintu icho mukuchita nchiheni, nanga uli uchite chiwemi mu mabonekelo. Kasi khumbo linu ndakuti mube nanyumba" pauji galimoto na ndalama kubanki" panji khumbo linu ndakuti mukukhumba kuba na malonda, kuba muutu wakumanyikwa" na wakuzilwa, panji wankongono mucharu ichi? Mubwezi wane, uku nkuyana yanila vyakupuuska ubenge ngati uli mu sambozgi chomeni, muntu wakumenyikwa chomeni, ndiposo muntu wanko ngono mucharu chino, mpanyi ndichintu cha waka ndiposo chakuziziswamu muzimu. Fumu Solomoni wa mubayibolo, wakaba navyo vyose vintu ivi kweni wakaviche ma vya waka.

Kusanga lusungu mwa chintu ndibo wekha umalilo wakusungila umoyo kuba wakusambila chomeni pamoza nakopeka na bantu kwa kuyana muvintu vyose mu umoyo, ndi nteura kweni vya waka chifukwa vyose ivyo vili muno mu chalu vitimalinge panyengo yichoko, ndiposo kubevyenge kuku mbukika kwa kantu kali kose.

Para tikuyoboya zakunozgekera vya muntazi kasi vyamuntazi vilinku? Kasi vili mwa chiuta chara? Wakukola mutima wafumu mu maboko yakhe ndiposo waku upeleka uko iye wanga khumba, ngati madambo ya maji, umo baibolo likutiphalirira. Wakalenga viweme ndiposo wakalengaso viheni ndiposo wali na ntowa zakhe mose mose, kwakuyana na malemba.

Kulije vyamuntazi vya muno mucharu ichi, panji ivyo vitiboneke, kwambula chiuta. Nkayoboyapo na muliska nyengo yimoza naumoyo wakhe wakuntazi. Wakanozgekelanga kugwila nchito ya chiuta para wamala kulipilira nyumba yakhe" kweni, pakaba panyengo yeneiyi wakalipilanga kaumalilo. Yumoza wabana bakhe wakabila munyanja iyo yikaba kumanyuma kwa nyumba yakhe. Mpanyi chikaba chiwemi kubenge kuti wakapeleka vyose kwa chiuta pakwamba.

Muntu munyake wakiza" kuyamoza yamapempelo yithu usiku umoza" ndipo, penepapo muzimu wachiuta ukakolanga mizimu yabantu kuti balape zakwananga zabo, wakapika mwabi kuzomelezga chiponosko, kweni wakakanaso zubala chiwili, pakaba nyifwa pafupi pa nyumba yakhe, nyengo ya 12 koloko, nkalabiska pankope yakhe yakufwa, mubokosi, nyifwa yika tentemeska lubilo chomeni kwa bantu abo bakukana chiuta kuti wakaba wakunozgekela vyamuntazi chara. Mumapempelo ya nyake, nkapempa bantu babili ndipo bakakana, panyengo yichoko, bantu babili bose bakafwa chititolele malo yakulu chomeni kubika vintu mumalo yamoza panchito yane panji poutumiki wane, ichi chikutipanikizgila kuti kuli vyamuntazi kwambula chiuta kulije mutende kwa bantu bakwananga, Bayibolo Likutiphalira nteura kulije chintu. Chako fya chakupulikikwa, mumakutu ya basambazgi, icho ncambula kumala. Kusuzgika mwa kabili kabili nakopa kutaya chitemwa chabakutemweka, matenda kufunta ndiposo visuzgo vikwendezgana naumoyo muntu wayitali, ubu mbukhaliro waukavu. Kulimbana ndiposo kulimbika, kuyezga kujigwenteska kuti uleke kuba wambula. Ndalama panji kutaya akatundu abo tikabagwilira ncito na nkongono, ndiposo kwambula. Kukhala makola nababali bithu bakubaguliska malonda mwa kubibila mwa umoyo uheni. Umoyo, wachi Kristu cha upusikizgi, ukupusikizga madazi yose, kufumila mumahala. Yithu na mayanoyano yinthu, ya kutipanikizgila, ise chipulikano na chigomezgo chenechicho kuti chikukhalilira chara pasi pa mitima yithu. Ya pasi unganena kuti ubu ndibo umoyo? Mayanoyano yithu ya pasi pa kutumikila ba baribithu yakwenela kuba yamoza nayakujipeleka, ndiposo yabe yakujipeleka na mutima wa chipulikano. Nyengo zose kuyana yana udindo ubo tili nabo kuti tikwenela kuvwila babali bithu. Yose waise ngwakugomezgeka pa mutundu wakutumikila uko wangachitila muntu munyake, chiuta wali kulenga nteula, nteura tikwenela kumanya kuti isetili basungilili babali bithu Caini wakakoma mubali wakhe Abel nakukana kuti iye ndiye musungi wamubali wakhe chala mwakuchenjela kwakhe mumakhumbo ya yekha. Chiuta wapeleka njombe kwa muntu malinga ndi ncito zake uyo wakuunjika usambazgi mukuchenjela wati wacheketeke pakati pamazuba yakhe, ndiposo paumalilo wati wabenge chindele, malembo yakutiphalira nteura.

Mungayanayanga kutowa kwa zinyumba. Namabonekelo yakhe namagalimoto ayo mukubona bantu bali nayo, mungayanayananga kujikwezga, panji kumanyikwa naukhaliro wa umoyo wenecho" kwene yanayanilani mahala yakukhazikika. Ulwali wa TB wakupweteka vipatala, malipoti yadazi nadazi mumanyuzipepa ndiposo na visuzgo vyose vya umoyo ngati nkupwetekeka kwa vintu kukupulikikwa mwa kabili kabili mumizinda yikulu. Vintu vyakutentemeska ivi. Pamoza nakopa nakonjelweska, vikundiphalila kuti vyene ivi pera chara kweni kulije umoyo, kuli malo yanyake yakukhalamo uko kuli chikondwelelo chambula kumala mu tendele nakutowa mutima kutumikila chiuta ndiko kukwiziska mutendele ubu. Mazgu ya mozapela yakubeyelela yakhala yakuchema mwavyaka vinandi, ndiposo yachalikwiza kwa imwe na kwa ine bubo. Ndi mazgu ya chiuta, kufumila muutumiki ndiposo bana ba chiuta, kubeyelela bantu, umo chalu chikayambila mazgu aya ya Yesu Kristu yakukwezga mutundu pa chanya ubo ulikuluta, kukapelekeka mumazuba yanowa chigumula chindachitike kukabeyeleleka mu zuba la Yesu Kristu. Kundachitike visuzgo vikulu ivyo vikawila Yelusalemu yaka yoboyeka ku bantu ngandi umo bakakwelela pa phili kulwa nkondo nabo India, kupenja kuvwilika kufuma kuchipopoma chaumoyo mumakhalilo ya zinyengo zakutheleska mumazuba ayo ngakujumpa mumahisitole yavyaka navyaka. Kutumila kuwalo kwakujumpa. Kukwiza kuwelezga kwa ncindi kwa mazgu ya muntu yumoza wa ku Galileya, uyo wa kakhala mu umoyo wa visuzgo wa imwe na ine muhanya uno mazgu yamoza pela yakubeyelela, kupanga kuchema kukulu chomeni kuchalu chambula kumanya chiuta nku kufumba iwe fumbo mubwezi wane, chifukwa ncichi tindazomele ncemo kuti tilape zakwananga, kuzgoka kufumako ku umoyo wa zakwananga, nakukhala na bantu ba umoyo wapasi muchalulchino capasi?

Yesu Kristu wakayoboya kuti mutundu ubu waumalilo uti ubenge wambula kupulika, wakuchita vintu mwakukondweska mitima yabo, ndiposo bakujitemwa bekha kujumpa chiuta Paulo wakati aba mbantu bene abo pachanya paibo kuti kwizenge umalilo wa chalu. Banandi baimwe kwaimwe nkuyoboya, muli kuji khwimiska kale nachikumbu mutima cha simbi yakocha ndiposo namayanoyano yinu yakujumpa yene ayo mulikujipeleka nayo kwa satana na muzimu wakhe kugwila nchito yambula kumanya chiuta withu.

Kubona kuti vintu vyose vitimalenge, ndiposo chalu chitipyenge navintu vyose, Petro wakafumba, a kasi muntu wakhale ukhalilo uli, untu wakhe bose wakuzgoka, wene ubo tikuupenja, ndiposo ku uchimbilila pakwiza zuba lafuma chiuta petro mwene uyu, kwa iyo kukapelekeka makiyi ya ufumu wakuchanya, wakimilila, pa zuba lapentekositi, apo mupingo wakwamba ukayambanga nakujula milyango ku mitundu yose ya bantu bantu vikwi vitatu bakazgoka mwalubilo nakunjila mupingo.

Mwababili na hafu panji chitatu yene iyo ndifili biliyoni bantu bene abo sono ndichiwelengelo icho chili muno mu chalu muhanya uno, kasi mbalinga abo bakupulika mazgu ya mulongozgi mukulu uyu wakujiyuyula, umo mazgu ya Yesu ya kulutizga kuchema kufumila mu malulimi. Kulilila bantu ba mitundu yose?

Ncemo njakuti lapani zgokani nakubabatizika muzina la Yesu Kristu mwakuti zakwananga zinu zigobokeleke, mwakuti mupoke chawanangwa cha muzimu mutuba, chifukwa chili paimwe pamoza nabanabinu. Ndiposo nakubanandi umu fumu yingakhumbila kubachema. Kasi muli bamoza muncemo iyi? Bayibolo likuti bantu aba bakalutizga madazi yose, kuimilila muchisambizgo chabapostoli. Kumbukani kulije ntowa inyake.

Mwachitemwa kufumila mwachipulikano, muli bakuponoskeka" kuti ndichifukwa chancito Chala muzile banji baimwe mujitemwe kweni ncawananga cha chiuta.

Bakapulika mazgu ayo Petro wakaphalazga? Bakapulikana nakugomezga mazgu" ndiposo nachipulikano icho chikwiza usange wapulika mazgu ya chiuta. Bakajiyuyula kumazgu yachiuta ayo Petro wakayaboya. Bakapokela mwalubilo, ubatizo wa muzimu mutuba, muzimu wa chiuta wamuyilayila chiponosko na nkongono zachiuka.

Mphangano ilo chiuta wakapanga kwa abulahamu, mwa Yesu Kristu wakakwaniska pa pentekositi, apo Petro wakati tili ndi mphangano kwa imwe mose chiuta fumu yithu yiti chemenge? Tikuphalilika kupanga ncemo yithu pamoza nakusankika kwithu kuti kube kwa unenesko. Kasi tingamanya uli kuti tili bamoza ba abo bakamumanya chiuta? I Petro 1:2 wakuti phalila ise kuti tili kusukika, kwa kuya nakumanya kwa chiuta kufumila kwa kutoweskeka na muzimu mutuba, mwakupulikila ndiposo mwa kuthila kwa ndopa za Yesu Kristu chiuta wali kutipa vintu vyose ivyo viku kwaska ku umoyo na chiuta, ndiposo wali kuti chema ku uchindami na ncindi II Petro 1:3 kwenekuno tili kupika mapangano ya mbula kumala chalu.

Kuti mwa ivi, mukhale bamoza bakukwaskika muvitumbiko vya umzimu, kuba wakuchimbila zakwananga izo zili muchalu chapasi kufumila mukudokela.

Pa versi ya 10, kukutiphalila kutijipeleke muvyo-se" pakusazga kuchipulikano chithu, uonekelo na uonekelo kumanya na ku-manya, kujilambika" nakwakujilambika, kuzizipizga nakuzizipizga kuchita, na chiuta, lusungu lwabali na, lusungu lwaba bali, chitemwa. Pala vintu ivi vili mwa imwe kuti muti mutondekezge kupambika vipaso chala" kweni uyo walije vyose ivi ngwa chibulumutila wambulamaso, ndipo wakumanya.

Ku bona kutali chala, ndipo wakuluwa kuti wali kusikika kufumila ku zakwananga zake zakale chitemwa chiku-lutilila kwanyengo itali ndiposo ncalusungu" ncambula sanje ncambula kujibikamo mwaicho chekha chala" kuti chikwavyika mwa malubilo chala" kuti chikuyanayana zakwananga chala" kuti chikukondwa mukwananga chala, kweni kukondwa muuneneska pela kukola vinthu vyose" kupulikana mu vintu vyose" kugomezga vintu vyose" ndiposo kuzizipizga muvintu vyose.

Yesu Kristu wakati tingamanyikwa kuti tili bakristu kufumila kuvipambi vya chipulikano chithu icho tili nacho mwa Yesu Kristu tikumanya kuti tili kujumpa kufumila munyifwa kwiza ku umoyo, chifukwa tili bakutemwa ba bali bithu chiuta nkutemwa, uyo wakukhala mukutemwa wakukhala mwa chiuta.

Vipambi vya muzimu mutuba ndichitmwa kukondwa, mutendele kuzizipizga, wezi uweme magomezgeko, kuzika, kujikola kulije malango ya kuluska vyene ivi.

Ivi ndivyo vikuboneska kuti muli kuchemeka ndiposo muli kusankika, pala vikulongoleka mu umoyo winu wa chikristu.

Kasi mukumanya, chala kuti bambula ulunji bati bahalenge ufumu wachiuta chala? Mungapusikinga, manyi ngwachigololo bakusopa vikozgo, barebi manyi mba uyaya. Manyi mbakukozgana banalumi pela, manyi mbakungu, manyi mbakudokela, manyi mbalobevu, manyi mbakutuka, panji nesi bakulabula, kuti ba mukuhalira ufumu wachiuta chala. Paulo wakati bambula kusuzga, banyabo. Pharazgani mazgu! Nozgekani nye ngo nanyengo suska, longozga, chenjezga, nakuzizipizga kose muchisambizgo. Nyengo ikwiza penepapo kuti bati bapulikenge nakukhala muchisambizgo chako chala. Kweni kumakhumbilo yabo bati bajiunjikile nge mwaibo bekha basambizgi batesi pala mumakutu mwabo mukunyenyela ndipo bati bazgokele makutu yabo ku chisambizgo cha utesi nakusida chisambizgo chaunenesko.

Pala muntu wakusambizga kwambula ivi panji wakusambizga chisambizgo chinyakhe chambula kuyana naichi chachiuta, ngwakujitemwa wambula kumanya kantu kusuzgika namafumbo, umo mukufuma mikangano na mauheni, kulije yumoza uyo wakuchita uwemi kulije nayumoza, ngandi mbelele, bose bali kutayika nakuti muntu yose wali kuzgokela ku utowa yakhe" ndiposo chiuta wali kubika.

Pachanya paiye zakwananga zaise tose wakanyekezgeka chifukwa cha kwananga kwithu ku suskika kwithu kwa mutende kukabikika pa chanya paiye. Kuyobya na chipulikano, icho nyengo imoza chikapelekeka kwa batumiki.

Batuba, pulikanani mwa fumu Yesu Kristu muhanya uno ndipo muti muponoskeke. Chiuta wamutumbikani mose, ili ndilo pempelo lane.

Ine Rev. George Leon Pike Sr.

Founder and first President of Jesus Christ’s Eternal Kingdom of Abundant Life, Inc.

Holiness Unto The Lord

Mazgu aya yalembeka kuti yagabike mwa ulele para mukukhumba kupokera mapepa yanandi mukwenela kulerembela pa adress iyo yili pasi apa. Ndiposo mutiph alile kuti ndi matilakisi yalinga ayo mu ngagwiliskila neito.

TUM9915T • TUMBUKA • THE FAITH