Irumirio


Ilago ja imbiri nikunde kukukotia oho kwaweshoma aka kachuo ni, ko Mkristo? Mkristo kutambua kwaro ni kukaia sa Kristo. Kwabonyaga maza rako andenyi ya maisha seji Kristo obonyaga ngelo oduege aha wurumwengunyi? Odogenda ukibonya nicha, ukiwiboisa wose wekoge wikisirimwa ni uja mmbiwi.

Mawono gako andenyi ya maisha niki? Ninicha gikaie ga sao sao suwo icho kwawebonya ni kiwiwi, hata ngera chiwoneka chiboie. Mawono gako ni kukaia na mzi, kengia igare na magome bengi? Angu mawono gako ni kukaia na biashara, kumanyika, wubaa angu nguma ugu wurumwengu? Mwanidu, aga ni mawono gisefwane. Gera kodeka mzuri wa wazuri, umanyijie, na mumdu uko na nguma kuchumba wose aha wurumwengunyi yadakaia ni wuduu na kuja wasi ngolonyi. Mzuri Solomoni wa Bibilia okoge na vose ivi ela ukaciwanga wuduu.

Kukaia na wungara na Mlungu nigo wuzuri godua. Kushoma hata kuvikia kumanya aigu ya vilambo vose andenyi ya maisha si kindo chingi, kwa kukaia vose viko aha ndoenyi vicha tota andenyi ya ngelo vui na ndekuchakaia kuririkanywa kwa kilambo chingi.

Dikakaja malago aigu ya maisha ga lawu, io lawu eko hao? Apana iko kwa Mlungu? Wadawadia ngolo ya mzuri mknonunyi kwake, na kuigalusagalusa sa machi ga modenyi, Bibilia yadizera. Wadaumba mecha na wadaumba mawiwi, na oko na chia yako kwa gose awi, kara kara na maandiko.

Ndeiko lawu ingi ugu wurumwengu angu ugo guchaga kuseko Mlungu. Nededanyege na mchili ngelo imu aigu ya maisha gake gichaga. Odeka ukipanga kumdumikia lungu iji wameria sile ya mzi gwake, ela isigwa kutinieri ivike ngelo yeneka ifunyo jemerea, umu wa wana wake ukaneng’ena ndiwenyi ekoge nanyuma ya nyumba. Ekaiaga nicha wei okege wamusigia Mlungu gose kufuma imbiri.

Mndumu ochege kwa jimu ya makwanyiko gedu kio chimu, na ngelo roho wa Mlungu ukiriruda ngolo kuheenyi, ukanekwa wulalo ukie, ela ukalega. Nakesho yaro sa dime gadi huwu, andenyi ya nyumba yewika garia iko kavui, nikawona mumbi gwake andenyi ya sanduku. Kifwa chikacha shoshwaa umulega Mlungu. Ndekoge wakuboisa kwa maisha ga lawuke.

Kwa ikwanyiko jimu nikawanga womi wawi na wikalega. Kande kutini, wose wawi wikafwa. Ichadwa wulalo mungi kugana aigu ya maza rose rigumirikie andenyi ya wudumiki gwapo, riwonyeraga ndeiko lawu ingi kuseko Mlungu.

Ndeiko sere ingi kwa wakaung’a, Bibilia yadizera. Loko lwaka loobosha madunyi ga wazuri lusene kusia. Kusumbulwa ni wowa gosowekelwa ni awo diwikunde, makongo, isu, na kukorongeka andenyi ya maisha, na fwana izamie ya kuka moyo. Kufunga ndigi na kumanga, kutima kugiria wukiwa angu kulagarilwa ni wuzuri godu digupatire nyuma ya wudumiki gukuriena kuwikoronga wambenyu kwa mabonyo giseboie, sigo maisha. Maisha ga wutasi na kukurusha hachi, kukukalia diweni kwa kugesha kodu, kukuneka diweni irumirio na isuwirio na sena giseko andenyi ngolonyi kodu: kwadima kugambe aga ni maisha?

Ngolo emudumikia mdamu mmbenyu ikaie ya hachi, na ebonyerana nicha, toe dikikudwa sa wawiki wa wanidu. Kila umu odu wawesuwiria wudumiki gwa fwana imu kufuma kwa mdamu mmbenyu. Mlungu ogipanga kwa chia ihi eri didime kukaia wawiki wa wanidu. Kaini odebwaga Abeli na ukalega kukaia mmbiki wa mruna kwa wundu gwa bea yake ya wukalo. Mlungu uchalipa kila umu karakara. Uoose uchapata wuzuri kwa wukalo guchadumbulwa gadi na gadi ya matuku guke, na kunkuma, uchakaia mkelu, maandiko gadizera.

Msekezigana mizi igokie, marwao na magare mmbonaga wandu wiko nago. Msezigane kumanyika, wubaa na maisha ga igu giekeri, ela ziganenyi andu kwa wandu wa isu, lufuwa, wugangenyi, ripoti ra magezeti kila ituku na makorongeki gose ga maisha, sa ving’ora visikirikaga shwa kwa shwa mizinyi. Aga makabo geobosha, chia imweri na wowa na kugirilwa, kwawenizera angu aga sigo tu giko maishenyi. Eko ndege ya aigu yeka moyo ikonambeo ya kuboliwa, sere, na wueli. Kumdumikia Mlungu kwadareda mbeo ihi.

Lwaka lovoya ulu lodowanga kufuma kala lwadunga lukiwanga oho na ini. Ni lwaka lwa Mlungu kuidia kwa wadumiki na wana wa Mlungu, lukivoya waadu kufuma wurumwengu gwazoya. Ulu lwaka lwa Kristo lokunuege loni kwa vivalwa viidie. Lovoege matuku ga Nuhu imbiri ya kutota. Lukavoya matuku ga Kristo imbiri ya buga mbaa kuiguia Jerusalem. Lodedanyege na wandu wikiida mbagonyi, wikilwa na waindi, wikikuvisa kufuma kwa ndengwa ra maisha andenyi ya wusimi gusene loli gwa matuku ga miaka ija. Kufuma kwa ago giidie riacha chwaka mboa ra malago kufuma kwa uja Mgalilaya udue na maisha ga wasi kwa wundu gwako na ini. Idime, lwaka ululonulu lwaduaga lukivoya, lukikaia na kuwanga kubaa wurumwengunyi golola wuzuri. Niakukotia iji ikoto, mghenyi wapo: Kwaki disesikiraga uku kuwangwa kuheenyi, kugaluka kufuma kwa minugo yedu ya maisha, na kukaia wandu webonya mecha na kukusera?

Kristo ogoriege ichi kivalwa cha kutua chichakaia chikurilo ni chongo, na kuririkanya kwa igu, lubando, chilagarie na kukukunda cheni kuchumba kumkunda Mlundu. Paulo ogoriege awa ni wandu aigu yawo kutua kwa wurumwengu kucheaga. Wengi wenyu nawededanya mwamerie kuomesha ngolo renyu na chuma cha modo na kukaia na mawono giidie na kukufunya mmbenyi ra roho za mmbiwi eri kunuga chia riseko ra kimlungu.

Ukiwona angu kila kilambo chichasia putu na wurumwengu guchahia, Petero ukakotea, ni wandu wa wada dichakaia, andenyi ya kuchulwa kose ni Roho, dikizigana na kushashiria kucha ra ituku ja Mlungu? Petero umonuhu, unekeloge mifunguo ya wuzuri, ukawuka kimusi ituku ja Pentekosto, ngelo ikanisa jikozolwa na ukarugua mnyango kwa vivalwa vose. Elfu idadu wikangia shwa wori. Agadi ya wandu wichumbaga bilioni isanu wiko wurumwengunyi godu idime, ni walinga wichatala aga malago ga uhu kilongozi mbaa wa wumboa, lwaka lwa Kristo lukifuma kuidia momu gwake, lukisikirika kwa vivalwa vose?

Kuwangwa ni kuhea, kubatizwa andenyi ya irina ja Jesu Kristo na kufulwa wugoma kwa kaung’a eri kuwuse inosi ja Roho wa kuele, angu ni konyu na wana wenyu na walazi wiko mbai, hata walazi wamu seji Bwana, Mlungu odu uchawanga. Koko agadi ya kuwangwa uku?

Bibilia yagamba awa wandu wedua wikifunga ndigi kwa mafundisho ga wadumi. Kuseliwe ndeiko chia ingi.

Kwa mvono kuidia irumirio mwakirilo, sio kwa mabonyo, suwo kila mundu uchakukasa, ela ni inosi ja Mlungu. Wesikirege ilago Petero ukichila, wikajirumiria ilago na irumirio jija jichaga kwa kusikira ilago jikafunywa worinyi andenyi ya maisha gawo kwa ibonyo jeobua ilago ja Mlungu jija Petero odediege. Wikawusa shwa wori kubatizwa kwa Roho wa kuela, Roho wa Mlungu oka moyo kala na kala, kukia na nguma yeruka.

Ilagiro Mlungu oneliege Ibrahim, andenyi ya Kristo ukajikatisha kwa Pentekosto, iji Petero ogorege, iji ni ilagiro kwa awo wose Bwana Mlungu odu uchawanga.

Dazerwa diboye kuwangwa kodu na kusagua kukaia loli. Dadima dimanye wada de agadi ya awo wekoge wamumanya Mlungu imbiri? 1 Petero 1:2 chadizera desagulwa kara kana na kummanya Mlungu imbiri kwa chia eombocholwa kwa Poho kuvikia kuobua na kumichirwa bago ya Jesu Kristo.

Mlungu wadinekie vilambo vose vifwanaga andenyi ya maisha na wulungu, na wadiwangia mvono na wucha, na kwaro danekwa isi malagiro mabaa ga kuchumba na zogori mbaa, eri kwa aga dikaie washirika wa kimlungu wimerie kukirwa kufuma kwa kuzama kuko ugu wurumwengu kuidia bea izamie. Andenyi ya kifungu cha kasanu, aja chadizera difunge ndigi kuchuria kwa irumirio jedu wucha, na kwa wucha, kumanya, na kwa kumanya, kukudima, na kwa kukudima, kurumagia, na kwa kurumagia, na kwa kumanya, kukodima, na kwa kukudima, kurumagia, na kwa kurumagia, wulungu, na kwa wulungu kubonyerana nicha. Iji vilambo ivi vakaia andenyi konyu, jingi ndemchasowa angu kusirilwa, ela uo ose uchasowa vilambo ivi ni kitungurw na ndedimaga kuwona kula na wamerie kuliwa angu okoge waogoshwa kufuma kwa kaung’a rake ra kala.

Lukundo lwadarumagia na ni wumboa, ndeluwonaga iriso, ndelukukasaga, ndelukukumaga, ndelulolaga chake cheni, ndelukololiaga loni ndeluchua machushoshwaa, ndelugeshaga kiwiwi, ndeluboilwaga ni mawiwi, ela lwadaboilwa lolinyi, lwadarumiria, gose, lwadasuwira gose, lwadarumagia gose.

Jesu ogoriege dichamanya mkristo kwa ng’anga uvaga. Dawemanya angu damerie kuruwuka kufuma kifwa na kungia iranginyi kwa wundu dawikunde wanidu. Mlungu ni lukundo na uo uko na lukundo oko na Mlungu.

Ng’anga ra Roho ni lukundo, kuboilwa, sere, kurumagia, wumboa, kusikira, kufunga ndigi, wucha na irumirio. Kwa aga ndekune sharia. Maza iri richawonyera angu ko umu wa awo wiwangilo na kusagulwa iji rawoneka andenyi ya maisha gako.

Namuwemanya wisene hachi, ndewichaguwona wuzuri gwa Mlungu? Msekekalilwa" washerati, watasi milimu, weke mawowa, wanoni weni na kidamu, vitoi, wiko na wusu, wawongeri, watukani wandu, wasoki, ndewichaguwona wuzuri gwaMlundu. Paulo ogoriege disebonyerane wulage lage.

Chila ilago! Kaia na shoshwaa andenyi ya kimu, na chashigadi ya kimu, winga nyamisha, iomba kwa kurumagia na irumiro. Ngelo icha wisecharumagia mafundisho gifwane, ela nyuma ya bea rawo wichakuchuria walimu wawo weni wiko na madu genyegea, na wichagalua madu gawo kufuma lolinyi na kuwunya teenyi.

Iji mndungi uchafundisha gangikuseko aga, angu kufunya mafundisho giseko kawa kara na kimlungu, ukukasaga, usemanyaga kindo chingi, kusasara makoto, kufuma kwaro kuchaga ndasanya na magesho mawiwi. Ndeuko ungi uko mhachi, ndeuko hata umweri. Sa ng’ondi, wose wamerie kulagaya na kila mundu wagalukie kwa chia yake moni, na Mlungu ukawikiria aigu yake kuzama kodu kose. Ukagurumulwa kwa kuzama kodu kose. Ukagurumulwa kwa kuzama kodu, sere yedu ikakaia aigu ya kukabwa kwake. Naweja malago aigu ya irumirio jefunyiroge kwa waeli. Rumiria Jesu Kristo idime na kukiro. Mlungu ukurasimie nigo malombi gapo.

Ni ini mchili, George Leon Pike Sr.

Founder and first President of Jesus Christ’s Eternal Kingdom of Abundant Life, Inc.

Wueli Kwa Bwana

Wujumbe ugu gochapishwa eri guwago duu. Kukakunda gumu, andika, ikadiinika kwa kimombo, kukigamba ni kiasi ki kudimaga kutumia nicha.

TAI9915T • TAITA • THE FAITH