Tron


Det första som jag skulle vilja fräga dig är, är du en Kristen? Att vara Kristen betyder att vara Kristuslik! Gör du sådant i ditt liv, som Kristus gjorde i Sit? Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var betryckta av djävulen.

Vad är ditt mål, och motiv, i livet? Det är mycket viktigt att ditt motiv är det rätta, annars är det du gör i livet helt fel, oavsett hur gott det må tyckas vara. Är ditt mål att äga ett hem och en bil, kanske, ett bankkonto? Eller är din målsättning att ha en egen rörelse samt prestige, berömmelse, eller makt i denna världen? Min vän, detta är en kortsynt vision. Om du så vore en av de rikaste, mest berömda, och allra betydelsefullaste männen i världen, vore detta enbart fåfängligheter och en andlig plåga. Bibeln berattar att Kung Salomo hade allt detta ändå kallade han detta fåfängligheter.

Att erhålla Guds välvilga är den enda förblivande skatten. Att vara utbildad till perfektionismens högsta topp, i allt som rör detta livet, är lika med ingenting" för, allt detta i denna världen skall snart förgås, och ingenting av detta skall ens ihågkommas mera.

Då vi talar om att förbereda oss för framtiden, var är denna framtid? Är den inte hos Gud? Han håller kungars hjärtan i sin hand, och för dem dit Han vill, likt floderna, säger Bibeln.

Han giver lyckan, och skapar olyckan, och får Sin vilja i bägge, enligt Skriften.

Det finns ingen framtid i denna världen, eller nästa, utan Gud! Jag talde med en pastor en gång, om framtiden. Han planerade att börja tjäna Gud genast han betalat färdigt på sitt hem - men, strax innan han skulle betala den sista inbetalningen, drunknade ett av hans barn i en sjö bakom huset. Det skulle varit bättre om han överlämnat allt sitt till Gud ifrån början.

En man kom, en gång, till ett av våra möten på kvällen. Medan Guds Ande kallade själar till omvändelse, fick han tillfälle att ta emot frälsning, men kastade bort det. Vid middagstiden nästa dag, på det närbelägna begravningshemmet, såg jag ner på hans döda ansikte, i en kista. Döden slog till snabbt sedan han förkastat Gud. Han var inte redo för framtiden!

I ett annat möte, gjorde jag en inbjudan till två män vilka avböjde. Strax därefter dog bägge männen. Det skulle ta alltför mycket utrymme att relatera allt som hänt i min tjänst, som visar att det inte finns någon framtid utan Gud.

Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger Bibeln. Skräckens röster i de rikas öron kommer aldrig att avta. Att ständigt vara plågad av skräcken över att förlora sina kära, för sjukdom, vansinne och olyckor längs livets huvudväg, är en dålig skenbild av liv. Att behöva kämpa och slita för att försöka undvika konkurs eller förlust av våra ägodelar som vi arbetat så hårt för" att behandla våra medmänniskor illa genom ojusta affärsmetoder är inte liv. Ett religiöst liv fyllt av skrymteri, och bedraga oss själva dagligen, genom intellektuellt resonomang, för att försöka övertyga oss själva om en tro och ett hopp som inte existerar i våra hjärtans djup. Vill du kalla detta liv? Våra innersta motiv för att hjälpa vår nästa borde vara ärliga, helhjärtade, och att alltid känna ansvar i vår position som vår broders hjälpare. Var och en av oss är beroende av endera slaget av service (hjälp) från vår nästa. Gud har bestämt det så och genom detta blir vi var broders hjälpare. Kain dödade Abel och vägrade vara sin broders hjälpare och ta vara på honom, på grund av sitt själviska begär. Gud kommer att handla med en sådan person i enlighet med hans egna handlingar. Den som skaffar sig rikedom bedrägligen skall dö i mitten av sina dagar, och till slut bevisas vara en dåre, säger Skriften.

Stirra inte på de fina hemmen, kläderna och bilarna du ser människor ha. Betrakta inte prestige, berömmelse och hög samhällsposition enbart, utan: Betrakta menatalsjukhusen, sanatorierna, sjukhusen, de dagliga rapporterna i tidningen om livets alla olyckor. Olyckor som ylande sirener, vilka ofta hörs i städerna. Dessa skrämmande intryck, ihop med fruktan och besvikelser, säger mig ätt detta ar inte allt som finns i livet. Det finns ett högre plan av liv, där det finns en atmosfar av glädje, frid, harmoni och rättfärdighet. Att tjäna Gud skapar denna atmosfär.

Samma vädjande röst som har kallat igenom århundraden, vädjar fortfarande till dig och mig. Det är Guds Röst som vädjar genom sin församling och sina barn, bönfallande människor alltsedan världens begynnelse. Denna Kristus Röst upphov sig i generationer som svunnit. Den vädjade i Noas dagar före forstoranden. Den vädjade under Kristus dagar på jorden, innan de stora olyckorna föll över Jerusalem.

Ut ur det förflutna kommer ett silla eko av denne ensamme man, som levde ett smärtfyllt liv i lidande för dig och mig. I dag vädjar denna Röst erbjudande till en social värld. Min vän, jag frågar dig denna fråga: “Varför lyssnar vi inte och lyder denna kallelse till att göra bättring och vänder oss bort ifrån våra sociala intriktningar i livet, och återvänder till att bli normala människor.”

Kristus sade att denna sista generationen skulle vara för människor kommer bara att älska sig själva och sina pengar. De kommer att vara högfärdiga och skrytsamma, de kommer att smäda Gud, vara olydiga mot sina föräldrar, otacksamma mot dem, och alltigenom onda. De kommer att vara hårdhjärtade och vägra att böja sig för någon. De kommer att vara ständigt lögnaktiga och bråkmakare och vara fullständigt likgilltiga för all moral. De kommer att vara råa och grymma och håna dem som försöker göra gott. De kommer att förråda sina vänner, vara obehärskade, uppblåsta av högfärd och föredra nöjen framför att tillbedja Gud. Paulus sade att dessa är de som kommer att få uppleva slutet på denna världen. Många av er jag talar till, har alleredan förhärdat era samveten och är bortom all känslighet och har överlämnat er själva till Satans andemakter för att göra alla slags ogudaktiga gärningar.

När vi ser att allting skall fullständigt förintas och världen skall brännas upp, sade Petrus: “Vad slags människor borde vi nu vara i all helig vandel (levnadssätt), medan vi väntar på och påskyndar tillkommelsen av Guds Dag?”

Denne Petrus, som blivit given himmelrikets nycklar, stod på Pingstdagen, då Guds Församling etablerades och öppnade dörren åt alla generationer. Tre tusen människor steg omedelbart in genom denna dörr.

Av de två och en halv till tre miljarder människor som befolkar vår jord i dag, hur många kommer att värdesätta denne anspråkslöse ledares ord, då Kristus Röst ekar genom hans läppar, kallande alla generationer?

Kallelsen att omvända sig och göra bättring, att låta döpa sig till syndernas förlåtelse i Jesus Kristus namn så att ni kan fa taga emot den Helige Andes gåva, som är åt er och era barn, så många som Herren vår Gud kallar. Är du bland dessa kallade?

Bibeln säger att dessa människorna, dagligen tog emot undervisning av apostlarna. Kom ihåg, det finns insen annan sanning, an denna.

Av nåd, genom tro, har ni blivit frälsta (räddade)" inte genom egna goda gärningar, så att ingen skall kunna skryta, utan det är en gåva av Gud. De lyssnade på de ord Petrus predikade" de trodde på Ordet" och tro, som kommer av att lyssna på Ordet, uppenbarades i deras liv, för de lydde de Guds Ord som Petrus predikade. De tog omedelbart emot dopet i den Helige Anden, Guds Ande till evigt liv, frälsning och uppståndelsekraft.

Guds löfte till Abraham, i Kristus, uppfyllde Han på denna Pingstdag under det att Petrus sade: “Detta är Herrens löfte till alla som vår Gud skall kalla.”

Vi blir tillsagda att anstränga oss därför så att vi kan bevisa att vi verkligen är bland dem som Gud har kallat och utvalt. I Petrus 1:2 säger: “Gud vår Fader utvalde er för lange sedan och visste att ni skulle bli Hans barn. Och den Helige Anden har varit verksam i era hjärtan och renat er genom Kristus blod och gjort det möjligt för er att behaga (lyda) Honom.”

Gud har givit oss allt som krävs för att få liv och gudomlighet, och har kallat oss till strålande ära och rennet. Varigenom det har blivit oss givet övermåttan stora och dyrbara löften: “Att genom detta skall ni kunna bli delaktiga av den gudomliga naturen, och undfly den degeneration som finns i världen genom lusta.”

Bibeln säger till oss, att vinnlägga oss om att till vår tro, lägga dygd" till dygden, lägga kunskap" och till kunskapen, återhållsmahet" och till återhållsamheten, tålamod" till tålamodet, gudsfruktan" till gudsfruktan, broderlig kärlek" till broderskärleken, allmän kärlek. Om dessa egenskaper finns i er, skall ni varken vara uttorkade eller bli ofruktsamma. Men den som saknar dessa egenskaper är blind, och kan inte se särskilt långt – han har glömt att han har blivit renad ifrån sina gamla synder.

Kärleken lider långmodigt och är godhjärted" är inte avundsjuk är inte oppblåst" uppför sig ej heller vårdslöst" söker inte sitt eget bästa" upprörs inte lätt" tänker inte illa om någon" har ingen glädje i synden, men gläder sig i Sanningen" uppehåller allt" tror allt" hoppas allt" uthärdar allt.

Jesus sade att vi skulle känna igen en kristen genom den frukt de bär. Vi vet att vi passerat från döden till livet genom att vi älska bröderna. Gud är kärleken. Den som lever i Kärleken, lever i Gud.

Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, tro, ödmjukhet, återhållsamhet" mot dessa egenskaper finnes det ingen lag. Dessa egenskaper bevisar att du är en av de kallade och utvalda, om ditt liv uppvisar dessa!

Vet ni inte att de orättfärdiga (laglösa) inte skall ärva Guds Rike? Låt inte bedraga er" varken omoraliska, avgudadyrkare, homosexuella, tjuvar, giriga, drinkare, och hädare, skall få ärva Guds rike. Paulus sade att vi inte skulle bedraga varandra.

Predika ordet! Vare sig det är rätt stund eller inte. Pröva, påpeka fel, och förmana, med tålamod och rätt undervisning. En tid kommer då de inte står ut med rätt lära, utan, de kommer att överhopa sig själva med lärare och undervisning efter eget sinne, och skall så vända sig bort ifrån Sanningen och vända sin håg till fabler (fiction – fantasier).

Om någon undervisar annat än detta, eller efter någon annan lära som inte är från Gud, är han bara stolt och högmodig, och vet ingenting, och ger sig in i frågor som bara leder till onska och stridigheter (kamp). “Det finns ingen som gör gott, nej, inte en enda. Likt får har de alla gått vilse, och var och en har gått sin egen väg" och Gud har lagt på Honom (Jesus) alla våra överträdelser (synder). Han blev misshandlad för våra felsteg och straffet lades på Honom.”

Jag talar om den tro, som en gång har blivit överlämnad till de heliga: Tro på Herren Jesus Kristus i dag och tag emot hans fralsning.

Må Gud välsigna dig, är min bön.

Rev. George Leon Pike Sr.

Founder and first President of Jesus Christ’s Eternal Kingdom of Abundant Life, Inc.

Helighet Till Herren

This message is published for free distribution. For more copies, write, in English if possible, to the address below, stating how many you can wisely use.

SWE9915T • SWEDISH • THE FAITH