Tumelo


Sika sapila senibata kumibuza mina mubala kapepa ka kise, mubakristenji? BuKriste kuba inge Kriste (Likezo 10:18). Mueza lika zeswana nizanaezanga mwabupilo bwahaenji? Naze azamaya inge apotapota inge aeza bunde, na’alafa butu banebanani bilumba.

Kisitamani sobeya kwapata mupilo bwahao? Sosepile sesi’nzi kwapata mwabupilo bwahao siswanela kubasangana, kapa kuba bumaswe, neba sibo nahale cwani bunde. Sekwapata mwabupilo bwahao kikuba nilapa al lahao nji" kapamotokala ni mali amanata bwahao mwasibulukisezo sehao (Bbanki)" Kapa sekawpata mwabupilo bwahao kiku lekisa lika, kufuna, kuzibahala hahulu kapa kubusa nahafela nji? Muli kani ye kaufela kimihupulo yesa swaneli, kapayamaswe. Kapa neuli mutu yanafunile ahulu, yana zibahala ahulu hape yanamani mata akubusa lifasi kaufela alona, kaufela o kimoya amaswa onokufa mata. Mulena Solomoni wamwa Bibele, na’nani lika kaufela, kone kaufela azona nelili linkau kapa zemaswe kuyena.

Kufuna kutwano niMulimu kihona sibulukelo sengana. Kuituta hahuluhulu, lika zenata zalifasi akuna tuso" kakuli lika kaufela zamwalifasi likafela kanakonyana feela, hape akuna yakahupula sesikana.

Aluamboola lingambolo zakulukisa zakwapata buinzi kai? Aki mulimu yabuziba hape yabusweli? Uswalelezi pilu yamulena mwalizoho lahaye, hape wayifetaula mwalatela, inge mezi anuka, kona moilutaluseza Bibele. Ubupile bunde nibumasule, hape unani mata alika ze kaufela, sina manzwi amwa Bibele mwalutaluseza.

Auna bupilo bwakwapata mwalifasi mo kapalelitaha, kusina mulimu. Nako yemu nenibulela niyomuhulu wamwasililanda sesinwi kazabupilo bwa kwapata. Nanani muhupulo wakubelekela mulimu anakafeza kuyahisa nikulifela munzi wahaye omunca" kono kabumayi asafeza feela tifo yamafeleleezo" yomumwi wabana bahaye sanwela nikushwela mwamulopa wamezi wonouinzi kwamandamino a ndu. Nokuba bunde kuli kambe nazibile Kriste kwamakalelo, asikayahisa nimunzi wahaye womunca.

Kunani munna yomunwi yanatile kwalitapelo zaluna za busihu, avale moya okenile neumusutuleza, kuli apepululwe azibe Kriste, kononahanile kuamuhela Kriste. Habusa aseniya kwamunzi ono uyinzi kwatuko nifoneniyina, musihali seniyobona sifaleho sahaye, mwabbokisi. Lifunelimutezi kapilipili asafeza feela kuhana muhena Kriste. Nasikayi tukiseza zapupilo bwakwapata.

Hape zazilelimwi analulapela nenipizize banna ba Babeli nibakataluseza za Mulimu nikuli balukanela kumuziba, kono sebahana. Ku’nga nako luli kutalusa lika kapa limakazo ze’zahalile mwa kukutaza kwaka, nifumani kuli akuna bupilo bwa kwapata kusina mata Mulimu.

Akuna tukuluho kumueza libi, kona moilutalu-seza Bibele. Ku’twahala lilata lelinata lelisabisa mwamazebe amutu yafumile, lelisa feli. Luba nisabo yetuna nako ninako yakushwelwa kibolutatisisa" Matuku nibutali bwa fahalimu feeta aki bupilo bwangana bwakupila. Kulika katata kuli lusike watokwa mali mwa sibulukelo (Bbanki). Sahaokapa kusinyehelwa libyana zahao zelunyandezi kubelekela katata" Hape kunyandisa mutu yomumwi kalika zesatokwa hali mwabupilo, akibupilo. Bupilo bwakusaba Mulimu bwa kipumisa inge baba eza zende, lwaipuma isali luna, nako kaufela, kuba nizibo ya tumelo ni sepo yesiyo, mwalipila zaluna. Mutalu sa kuli bo kibupilo?

Lulukanela ku’twela babamwi butuku kapa kubatusa. Yomumwi niyomumwi waluna kunani sika nosiba silisimwi sabata kutusiwa kuyomumwi. Mulimu kona mwabupezi onacwana" kona kuli yomumwi niyomumwi ki muuti wayomumwi. Kaine nabulayile Abele hape nahanile kuba muuti wa munyeni wahaye, kikabaka lamikwa yahaye yemoswe. Mulimu ukafa limpo kumani nimani kamokulukanela.

Yo yaba nibufumu kabumaswe, bupilo bwahaye bukapumelwa fahalihali amazuzi ahaye ana lukonela kupila falifasi, hape kwamafelelezo ukaba sikuba, manizwi, a mulimu kimoa lutaleseza.

Musike mwalikanya feela minzi yeminde, ni limota kapa limbayambaya zabantu. Musike mwalikanya bufumu, kuzibahala ahulu kapa mwalitulo sabupilo sabupilo mouyinzi" kono, ulika nyeze misebezi, yabupilo ya mwalipatela, makande azazi nizazi amwamapepa, hape nizamwabupilo, zeswana inge lilata lazibiso, leliutwahalanga mwa matolopo amatuna. Sabo yekopani nikusafumana senobata, kutalusakuli a kiona mafelelezo abupilo. Kunani pupilo bobunde kokunani moya otabisa, tukuluho nikukuteka milawo. Moyo wo omunde utiswa kakukuteka nikuswalelela kulapela ku mulimu.

Linzwi lilimwi likalile kale kukubiza, nikanakoye lisabiza na niwena. Kilinzi mulimu lelikubiza, kufita mwabana ba-Mulumu babakutaza kwa batu kuzwa kwamakalelo alifasi.

Lizwi la Jesu nelikutazwa ni kwa batu banashwile kale kale. Nelinze likatazwa nimwamazazi a Noah batu basikashwa kale kamuunda womutuna. Nelinze likutazwa mwamazazi a Jesu, ni Jerusalema inge isikawa kale. Linzwi la mulimu nelikutazwa kwa batu nianobalwanisa masame, kabaka labubata bupilo bobunde, nimwakuyipatapata mwamazazi alika zakale zalilimo limo. Kale kale koo kihona lanatile manzwi amande akaenile a Galilaya yanapila bupilo wamanyando kabaka laka niwena. Kacenu le linzwi leliswana lisalubiza katata kulutaluseza kuli lusiye zabupilo bwfalifasi fa. Nakubuza puzo mulikani, a kini ausa alabi kubizwa kobizwa nikulumela kuli umueza libi, kuli ufetuhe usiye libi zahawo kapa bupilo bwakale, hape ube mutu yasayikumusi?

Jesu nayize kuli batu banakoye bakaba nilitoho tata, lipilu ze tata, bukayi kezeza mobaletela, hape bakaitata kufita kuli balate mulimu. Paulo nayize kuli batu ba kibona batu bamafelelezo fa lifasi. Bunata bwamina benitaluseza kikale bumaswe kapa semutwa inge babalimbilwe kisipi yecisa, kakuli miyinzi mwamazoho a Satani, misebezi kapa mikwa yamina kiyemaswe.

Kakubona kuli lika kaufela lika fela, hape lifasi lika cisiwa, Petrol sabuza, “Lukaba batu bamufuta acwani, mwalipulelo zekenile?”. Kwabatabata, hape nikuiankufela zazi laka taba mulimu. Onayo Petrosi, kiyane yanafilwe likiyi zakukwalulisa munyako wakwa halimu, nayemi, zazi la Pentecositi, aneyi kwalulwa Chechi, sakwalulela batukaufela munyako wa Chechi, kapa silapelelo kimtanda yemilalu yabatu yeneyikeni mwateni.

Mwanyanda nimyanda yaba tu babayinzi falifasi fa, kibabakayi bamina babakona kuteeleza nikuteka manzwi a mubusi kapa mulena yabunolo, molisabizeza linzwi la Jesu, kubiza batu babanata bamifutafuta mwalinaha zenata?

Kubiza kwahaye kikwakuli ufutuhe usiye libizahawo, ukolobenzwe mwalibizo la Jesu Kroste kuli libi zahao liswalelwe, kuli wamu hele moo ya moyo okenile, kaluli kuyitingile kuwena nibana bahao, hape nikubabamwi bakabiza mulimu. Kiwenawa wababamwi bababiziwa nji?

Bibele italesa kuli batu ba naba nzeba tundamena kazazi nizazi mwa kukutaza kwa Ba Apositola kwa kutwano nilito neba muhezi. Uhupule nikuziba kuli akuna nzila yisili. Kikabaka lasishemo mwatumelo upilisizwe" akikabaka lasishemo mwatumelo upilisizwe" akikabaka la misebezi yahao, kono kimp ya Mulimu. Nebaliutwile linzwi ananze a kutaza Petrolsi" Nebalilumezi" hape ka tumelo yetuna, yetaha kakuteeleza linzwi linzwi nibaliutwile nikulibuluka mwabupilo bwabona, kikabaka lalikeze zakukutela linzwi lana kutaza kwabatu Petrosi. Kapilipi bahamuhela, kolobezo ya moya okenile, moya wa mulimu wa bupilo bobusafeli, tumelo yalipi ni mata akuzuha kwa Jesu kwa bafu.

Sepiso ya mulimu ku Abraham, mwalibizo la kreste, neyipetahalile kazazi la Pentekosite Petrosi nayize kuli “Ye, kiyona sepiso ya mulena muhulu yamabulezi.”

Lubulelelwa kuli lubize nikuze nikuyiletela buni ti bobutezi luili. Lukona kuziba cwani kuli niluna luyinzi mwahali abawo banebaziba manzwi a mulimu? Lutalusezwa kuli kiluna bakatetilwe, kufita mwazibo ya mulimu, kufita mwakukeniswa ki moya okenile, mwalikute nikuhasiwa mala Jesu Kreste.

Mulumu ulufilelika ze kaufela zona zelukenya mwabupilo bwakuziba mulimu, hape ulubizelize kuli lunomulumba kabaka labunde bwahaye. Kayona nzila ye ulufile lisepiso zetuna hahulu zangana. Kuli kazona zw, lube hamoho ni Kreste mwalika kaufela zabupilo, kakuli luyipatile kusaba takazo ya lifasi.

Mwa vesi yeketa lizoho, ilutaluseza kuli lufe bunde kaufela kuyena kuli luebeze kwatumelo bunde nikueza bunde zibo nikuziba kusafela kapili pilu nikusafelisa pilu, kulibelela nikulibelela kapa kucinalisapilu" kupila bupilo bwa Kreste, kutabela babamwi" nikutabelena, litalo. Haiba lika zef kaufela liteni mwahali ahao hauna kuba sitwatwa kapa kusazwala miselo" kono yoo yasina zona ki sibofu, mi akoni kubona kwahule" hape ulibezi nikuli uzwisizwe mwa libi zakale.

Lilato linyanda sibeka sisitelele, ni ku cinalisa pilul lilato alina muna, kapa bumaswe, kapa kuitata kapa kuibanga butu" lilato alisinyi kapa kutimana alinyemesi kabunolo, ilihupuli zemaswe, alitabeli zemaswe, litaba mwabunitit" lilumela sika nisika" linani tumelo mwalika kaufela, linani sepo mwalika kaufela hape laibelela.

Jesu naize nikaziba mu Kreste kamiselo yazwala. Lwaziba kuli lifitile mwahali alifu kuya mwa bupilo, kakuli lwalata bana ba Jesu. Mulumu kililato. Yo ya swalelela mwa lilato, uswalelezi ku mulena mulimu.

Miselo ya Moya okenile ki lilato, tabo, tukuluho, manyando, kuyikutela, kuba bunde, tumelo, yetuna, kusaikunga, nikuyinisapuli" kapa kucina akuna mulawo kwabuse bwa ze kaufela. Ze kizona zeluzibisa kuli kiluna baba ketilwe, haiba zaiponahaza mwabupilo bwa hao.

Wena, waziba kuli yanani libi anakukena kwahalimu nji? Usike wapumwa nibatu, usike waeza buhule, kulapela mulimu, kulakaza musa’la mutu kapa muma mutu, kapa kuzwa, kapa kuca hahulu, kapa kupa cakolwa, kapa kukena mwandu ya mutu, kapa kukopana - kopanayaeza ze kaufela hana ku yo kena kwa halumu. Paulo naize usike walunisa yomumwi sahaye kotaza linzwi uswalelele kueza bunde nihaiba kuli akinako yakueza bunde fa poniso, nyaza, fa tuso, ka manyando matelele bakeha manyando amanatanataa a kulitilwa niti kono, abakafeza kutabisa lipilu zabona, bakaipundekela maluti babona, ni mazebe abona akabu abutuku" hape bakalibisa mazebe abonakusili bake nsa akualibesa kwa buniti hape baka bakabulela buhatakaboka la maluti babuhata.

Haiba yomumwi wamina ukaluta manzwi asili, kapa kuluta sezi za mulumu waitata kapa kuyikumisa, akuna sasibi, utulaka lipuzo, kikona kuli utelwa kilikoma no ni likezo zemaswe. Akuna nihaiba alimimwi yaeza bande, akuna ncheiba alimumwi. Balatehile inge lingu, mani ni mani waba nzila ya haye" hape mulumu umu yamekile libi za luna kaufela’zona. Naholo falizwe kabaka la libi za luna" nanyandisizwe kaba la luna kuli lulukuluhe. Nibulela za tumelo yenififilwe masante musepe Jesu Kreste kacenu le kuli mupiliswe. Tapelo yaka kiyakuli, Mulimu habe nimina.

Rev. George Leon Pike Sr.

Founder and first President of Jesus Christ’s Eternal Kingdom of Abundant Life, Inc.

Kuluka Mwa’Libizo La Ndate

This message is published for free distribution. For more copies, write, in English if possible, to the address below, stating how many you can wisely use.

SIL9915T • SI’LOZI • THE FAITH