Yie


Gima dakuong hero penji in ngatno masomo ndikoni en ni, to bende in ja-Kristo? Ja-Kristo tiende bedo gi timbe kaka mag Kristo. To bende itimo timbe engimani mane Kristo otimo engimane? Ne odhi kuonde duto kotimo timbe mabeyo, kendo ochango ji duto mane satan sando.

Ere geno maingo kuom ngima? En gima longo ka pachi ni kare, kata gima itimo ok ni kare, kata obedo ni onenore ni olongo. In kod geno mar bedo gi dala mari, seche moko nyamburko kod pesa e od keno? Koso geno mari en timo ohala, koso ngeruok, koso teko e piny ka? Osiepna, mano en neno manono. Ka da ibed ja-Mwandu man kod huma ahinya, kendo ngat maratego e piny ka da obedo ka nono kendo obedo rachuany ne chunyi. Solomon ruoth manie Muma ne ni kod gigo duto, to eka ne okwanogi ka gik manono.

Yudo kech mar Nyasaye mano kende e gima adiera, manengone tek. Yudo tiegruok mamalo mogik kaluwore kod chal duto mag ngima, mago bende ok kony, nimar gik moko duto te mayudore e piny biro lal nono bang kinde matin, kendo ok nochak opargi kendo.

Ka wawuoyo kuom ikruok ni ndalo mabiro, ndalo mabiro ni kanye? Donge en kod Nyasaye. Omako chuny ruoth e luete, kendo ochike kama En ema ohere, obiro chike mana kaka aoche mag pige, Muma nyisowa kamano. Ochueyo jomabeyo kendo ochueyo jom richo, kendo En kod Yorene kuomgi, kaka ndiko Maler wacho.

Onge ndalo mabiro e pinyni kata e piny machielo mabiro ka onge Nyasaye. Ne awuoyo kod jatich od bura chieng moro kuom ngimane mabiro.

Ne oparo chako tiyo ne Nyasaye mapiyo bang tieko chulo dalane, to mana ka gir kiragi ka ochiegni tieko chudo mogik to achiel kuom nyithinde onyumore enam e tok ode. Dine obedo maber ka gike duto ne ochiwo ne Nyasaye motelo.

Ngat moro ne obiro e achiel kuom chokruogewa motieno, to kane Roho mar Nyasaye donjo e chunje ji kendo hulo richogi mondo gilok chunygi, ne omi ngatno thuolo mondo okaw warruok, to ne otamore kawo. Kinyne kar saa auchiel odiechieng, machigni e dala iko mane ywakne nitie, ne angiyo wange konindo e sanduk otho. Tho ne obiro ne apoya nono bang kwedo Nyasaye. Ngatni neok oiko ngimane ne ndalo mabiro.

Echokruok machielo, ne akwayo ji ariyo mondo ochiwre ne Nyasaye, to ne gidagi. Bange kaok odhi mabor, ji ariyogo notho. Ok anyal yudo thuolo moromo ndiko duto maseneno etichna ne Nyasaye, kanyisou mondo uyie ni onge ber mabiro kaok waruoko Nyasaye engimawa.

Jo ketho ok noyud kue, Muma nyisowa kamano. Nitie koko mar kuoro e it jomwandu maok rum. Bedo gi chandruok ma ok rum nikech luoro ni tho biro mayogi jogo ma gihero, tuo, neko, kata masira moro amora biro makogi eyo ngimagi, en yo marach mar dak. Yudo ngima eyo thuon kod temo matek, kitemo tieko paro mar bedo maonge mwandu kata wito mwanduwa ma waseyudo gi tichwa matek, kendo sando jowetewa mondo wayud mwandu e yo ma ok ber, ok en ngima. Ngima mar din mar wuondo wangji, ka wa wuondore pile pile gi pachwa ka waparo ni warriek, ka wa wacho kendwa ni wan kod yie gi geno maonge e chunywa maiye: Bende inyalo wacho ni ma en ngima?

Parowa matut mar tiyo ne jowadwa onego obed mar bedo ja adiera kendo ka waketo pachwa duto e tijno, ka waparo konyo owete kata jaritgi. Nyaka wang’e ni pok wa e tich en mar konyruok koni gi koni. Nyasaye otimo kamano ni mondo wakony jowetewa. Kain ne onego Abel omin mare kendo ne otamore bedo jarit owadgi gi wuond mar gombo mare kende. Nyasaye biro chiwo michne, mana kaka ohero. Ngatno mayudo mwandu e yo mirambo ibiro wite oko kapok ndalone ochopo, kendo e gikone obiro neno ngama ofuwo" kaka ndiko Maler puonjowa.

Kik ing’i mana mier mabeyo, lewni, gi nyamburko mineno kaji nigo. Kik ing’i mana duong, ngeruok, to gi tije madongo engimani kende, to parie kuonde mogerie udi mag thiedho tuo neko, kuonde thiedho tuo kahera, hosipitende, ripode maricho mawasomo e gasede, to gi mahundu matimore engima, kaka olang’e mayuak Seche duto etaonde madongo. Mahundu mabwogowagi, koriwore gi Luoro mangeny kod chandruok mar ngima, nyisa maber ni magi ok gin kende emonego yudre engima. Nitiere kar dak mar ngima malo kama mor, kue, kod timbe makare yudore. Tiyo ne Nyasaye e ma nyalo kelo magi.

Duol mahombowa e tijno mosebedo ka luongowa e ndalo duto podi Luongo in gi an. En duond Nyasaye ko kalo kuom tich Nyasaye kod nyithind Nyasaye, ka hombo ji chakre chuech piny. Duol mar Kristoni ne owinji kawuoyo gi tienge mosekalo. Ne ohombo ji e ndalo Nowa kapok oketh piny. Duolno ohombo ji e ndalo Kristo kapok masira maduong oyudo Jersalem. Duolno nowuoyo gi chwo kane gi wuotho kuonde matambarare, ka gigore gi jo. Hindi, ka gimanyo kuonde pondo ni apaka mag ngima ka gin e yoregi mag dwaro loch endalo ma gin sigendni mag kinde manyoro mag higa. Kawuok kuom mago mosekalo wawinjo duol mamuol mar weche mawuok kuom Ja-Galili man kende mane odak e ngima mar chandruok nikech in gi an. Kawuono duolno, hombo ahinya ndalogi epinyni maduaro winjruok achiel. Apenji penjni, osiepna: Ango ma monowa winjo luong mar loko chunyni, ka walokore wa a kuom winjruok gi timbe mag piny mag ngima mondo lokwa chuo mobolore?

Kristo no wacho ni tieng mogikni biro bedo ma tokgi tek, joma pachgi ni malo, joma wuondore, jo mohero gigi giwegi, jomoherore, kendo moherore kendgi giwegi moloyo hero Nyasaye. Paulo wacho ni magi gin eji ma pinygi orumo nono. Jo mangeny kuomu ma awuoyogo ose wilo pachu gi nyinyo maliet kendo koro ok unyal winjo puonj, ka use chiworu ni roho mar Satan mondo oti tich duto maok ler.

Kane oneno ni piny ibiro muonyo malal nono, kendo ni piny biro wang, Petro nopenjo, ni to owinjo wabed joma chal nade, e wuoyo wa duto maler, ka wamanye, kendo ka warito kuom, biro mar chieng Nyasaye? Petro achielni, mane omi rayap dhoranga Polo, noa malo chieng. Pentekost, kane kanisa okwong chaki, ne oyawo dhoot ne tienge duto. Ji alufu adek nomedore e kanyakla margi.

Kuomji moloyo bilion abich modak epinywani kawuono, ji adi mabiro rwako kata paro kuom weche mag bolruok mag jatelo maduongni, ka duond Kristo tingore kokalo e dhoge, ko goyo olan’gne tienge duto?

Luong en ni lokreuru, kendo ni ng’ato ka ng’ato kuomu nyaka batisi e nying Yesu Kristo mondo richou owenu eka Nyasaye nomiu Roho maler, singruok mane Nyasaye osetimono, notimonu gi nyithindu, kod ji duto man kuma bor, tiende ni ng’ato ka ng’ato ma Ruoth Nyasachwa noluong ire. To bende in achiel kuom jogo maluongo?

Muma wacho ni jogo noketo chunygi kuom puonj joote. Aparo ni, onge yo moro kendo. Iyudo warruok kuom nguono kokalo kuom yie, ok kuom tim, mondo kik ngato pakre, to en mana mich mar Nyasaye. Kamano jomane oyie no winjo wach, kendo yie mabiro kuom winjo wach nomedore engima gi gi tim winjo wach mane Petro owacho. Kamano joma ne oyie noyudo obatiso mar Roho Maler, Roho Maler Mar Nyasaye mar ngima, mar warruok gi teko mar chier.

Singruok mane Nyasaye otimo gi Abraham, ne ochopo kuom Kristo chieng Pentekost, kane Petro owacho, ni mae singruok, ni ng’ato ka ng’ato ma Ruoth Nyasachwa noluong ire.

Inyisowa ni mondo walos luongwa gi yierowa obed kare. Ere kaka wanyalo ng’eyo ni wan ei oganda mano edwach Nyasaye? I Petro 1:2 wachonua ni Nyasaye Wuoro no yiero wa chon kaka dwarone obet, mondo opwodhwa gi Roho, wamak chik Yesu Kristo, kendo mondo rembe okir kuomwa.

Nyasaye osemiyowa singruok madongo kendo manengogi tek, mondo kuom singruokgo utony ekethruok ma gombo osekethogo piny, mondo ukaw kit Nyasaye owuon. E wes mar abich nyisowa mondo watimuru matek mondo wajiw Yie-gi timbe mabeyo, to timbe mabeyo ujiw gi rieko. Rieko to jiwuru gi ritruok, to ritruok ujiw gi kinda, to kinda ujiw gi Luoro Nyasaye. Luoro Nyasaye to jiwuru gi hero owete, hero owete to jiwuru gi hera mar adiera. Ka un gi michgo, kendo umedo bedo kodgi mogundho, to gibiro miyou teko, kendo gi biro miyo unyag olemo mabeyo, kumedo ng’eyo Ruodhwa Yesu Kristo. Ng’ama Onge Kodgi to en muofu maneno mana matiptip, kendo wiye owil gi richo ni richone machon ne osepwodhi.

Hera timo kinda. Kendo ong’won. Ok otim nyiego, kendo ok osungre, bende ok opakre. Hera ok tim gima kuodo wich, ok oduar mare kende, Iye ok wangi bende ok omak sadha. Ok omor gi tim maok kare, to omor gi adiera. Hera odhil e weche duto, kendo kata an’go ema otimore, to pod en gi yie, gi geno, kod kinda.

Yesu nowacho ni wabiro ngeyo Ja-Kristo gi olema ma gi nyago. Wangeyo ni wasekalo tho ma wayudo ngima mochwere nikech wahero owete. Nyasaye en hera. Ng’at mosiko ei hera osiko ei Nyasaye.

To gik ma Roho nyago ginhera, mor kue, horuok, ng’wono, muolo" kod ritruok, ber yie: Onge chik makwedo gik ma ka magi. Gik maka magi nyiso ratiro ni in achiel kuom jogo moluongi kendo oyier ka gigi nyisore ratiro engimani.

Donge ung’eyo ni joketho ok noyud gueth mar Loch Nyasaye? Kik uwuondru, to nyaka ung’e ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata jomaterore, kata chwo materore gi chow wetegi, kata jokuo, kata jogombo, kata jomer, kata jomaketho nying ji, kata jomecho, ok noyud gueth mar Loch Nyasaye. Paulo wacho ni kik wawuond jowetewa.

Land wach Nyasaye, kendo ket chunyi kuom tijno kinde duto, kata ka piny ber kata rach. Kwer weche duto ma ok ni kare, kendo rie weche maricho, kijiwo ji kendo ipuonjo gi kinda duto. Ndalo biro ma ji ok noyiee puonj maradier, to giniluw mana gombogi giwegi, kendo ginidwar bedo gi jopuonj mathoth mondo opuonjgi mana weche malombogi. Ginidagi winjo adiera, to ginichik itgi mana ni sigendini manono.

To kata ka ng’ato dipuonju wach maber machielo mopogore gi mane uyudoni, kata opuonjou puonj maok oluwo yo mar Nyasaye, en jasunga, mokia gi moro, mapenjo penjo mofuwo, makelone mana chandruok kod weche maricho, onge ngama timo timbe mabeyo, ooyo" kata mana ngato achiel onge. Waduto ne waselal mana ka rombe, kang’ato ka ng’ato ochiko mana yore owuon, to en ema ne Ruoth Nyasaye oketo kuome richowa duto. Ne osande nikech richowa, sand mane oyudo ema kelonwa kue. A wuoyo kuom yie mane omi jomaler. Yie kuom Ruodhwa Yesu Kristo kawuono, mondo iyud warruok Nyasaye mondo ogwethi mano e lamona.

Onkik gi George Leon Pike Sr.

Founder and first President of Jesus Christ’s Eternal Kingdom of Abundant Life, Inc.

Ler Kuom Ruoth

Karatasni mar wach Nyasaye olose mondo opoge ji duto nono (ok ngiewe). Kadiher yudogi mang’eny, to yie indik barua gi dho kizungu (English) kinyisogo kar kuan minyalo tiyogo maber.

LUO9915T • LUO • THE FAITH