Ti Mangngagas A Sao Ti Dios


Kadagiti saan pay a nakapadas iti biag ti Dios nga awan pagkuranganna.

Masapultayo nga ammoen a ti Dios ket isu ti Espiritu ti Biag. Awan pakatayan Kenkuana. Ni Satanas ti espiritu ti patay ken awan biag kenkuana. Nangted ti Dios iti ababa a biag ket pakairamanan ti amin a nayanak ditoy lubong. Angsen ken nanamentayo ti nangina unay nga anges ti biag. O, anian a pintas ti biag a maipaay kadagiti awanan agririsot a pampanunot ti panagduadua ken pannakaabak. Anian a sayaat ti magna kadagiti kalkalsada, wenno aglugan a mapan kadagiti aw-away, tapno taliawen dagiti napipintas a minuyongan ken dagiti sabsabong, a sibibiag dagiti bangloda, ken dagiti pagayatan nga inted ti Dios kadakuada" a maaddaanka iti salun-at, nga agay-ayus ita bagim" awan uray ania a pakadanagan" awan pannakarikna ti sakit ita bagim" dagiti pampanunotem, aglulumbada ita kararuam, ket mangtedda iti natakneng a ragsak.

Napudno unay ti imbaga ti mannurat a sumakdotayo iti danum kadagiti bubon ti pakaisalakanan, a siraragsak (Isaias 12:3): sumrektayo iti ruangan nga addaan panagyaman, ken kadagiti arubayan nga addaan panagdaydayaw (Salmo 100:4). Ibaga ti Biblia, “Isu nga addaan iti naragsak a puso, addaan ti agtultuloy a panagrambak,” ken ti naragsak a puso ket kasla agus ngem ti naburak nga espiritu ket paatiananna dagiti tultulang.” Kuna ti mannurat a ti panagliday ket dalan a pakatayan. Makita ti asinoman no apay nga isuro ti Biblia ti panagserbi a siraragsak, a sitatalna, ken sipupudno iti Espiritu Santo. Daytoy ti pakakitaan ti pammatitayo kadagiti nailanad a karkari" iti awan panagduadua ken awanan pannakaatiw a Saona, nga isu ket awan pangrugian ken pagturposanna, ken awan panagbaliwna, ket mangited iti biag nga agnanayon.

Dagitoy ket Sasao a makapakired ken makabiag, karkari ti namnama ken naalumanay a pammakawan nga, “Umasideg ti siasinoman a mawaw.” Kasta met a karkari dagitoy a mamagpaungar iti amin. Kas panangipalubos ti pammatiyo, kasta koma ti mapasamak kadakayo, awan ti panangibilang ti siasinoman a tao, no di ket ti panangtaliaw iti amin a tattao a padapada a parsua ti Dios, panggepentayo ti pagbanagantayo.

Kasano a masarakan ti tao ti napnoan ragsak a biag? Adda maymaysa a dalan. Saannatayo nga inikkan ti Dios ti espiritu ti kinatakrot. Saantayo a nayanak a natakrot, ngem ti dakes nga espiritu ti inmay iti espiritutayo babaen ti panagduadua iti Sao ti Dios ken kadagiti karkarina a nangparsua kadatayo ken mangsalsalaknib kadatayo nga agbiag.

Kinuna ni Jesus, “Dikay madanagan ken mariribukan. Dikay agbuteng.” Adda ti panagpili kadatayo a mangusar iti saan a naimbag a paset ti biag tapno mapatanortayo ti pammati kadagiti mannakabalin a Sasao ti Dios. Gapu ta addaantayo kadagiti kapanunotan nga addaan pammati a napnoan kadagiti pampanunottayo, kasta met a ti kapanunotan ni Cristo nga addaan ti pammati a naited a namimpinsan kadagiti sasantos, inted ti Dios kadakuada ti kapanunotan ni Cristo. Masapul ti pannakapennektayo iti kapanunotan ni Cristo. Kinuna ni Pablo nga, “Adda kadatayo ti kapaunotan ni Cristo,” ngem masapul nga ikkantayo daytoy iti wayawaya. Babaen daytoy kapanunotan nga adda iti espiritu wenno pusotayo, ipabus-oy ti Dios amin a pannakabalinna nga agpaay iti bagitayo" kas koma ti pannakaisalakan, pannakapaungar, ken dadduma pay.

Ti Pagarian ti Dios ket adda kadatayo, isu a ti panagungar ket adda met kadatayo, kas met iti pannakaisalakantayo.

Kinuna ni Pablo, “Baginatayo ni Cristo.” Adu dagiti natayen gapu ta saanda a naamoan daytoy. Ni Jesus ket nagbalin a sakit, nagrigrigat a bagi, natay iti krus, tapno agbalintayo a kas ti bagina nga awanan basol ken sakit. Maawatmo daytoy babaen ti pammatim iti pannakatay ni Cristo, babaen ti panakaammom nga innalana ti lugarmo tapno agbalinka a bagina iti biag. No babaen ti pammatim a nakisinnubot kenka, maagasanka. Masapul a lagipem a ti bagim a nailunod gapu iti Kinalinteg ti Pananghusga ti Dios kenni Moises, ket nailansan iti krus, ken gapu ta bagikan ni Cristo, nawayawayaankan, babaen ti pammatim kenni Jesus.

Ti tulag ti Dios ken amin a karkarina ket addan kenni Jesus. Maawattayo dagitoy babaen ti pammatitayo ken Jesus. Gapu ta patientayo a baginatayo ni Cristo, matagikuatayo dagiti karkarina. Lagipem a ti pammatitayo ket panagpanunot a mayannatop iti Sao ti Dios. Ti Sao ti Dios ket isu ti kapanunotan ni Cristo. Umay daytoy a pammati babaen ti panagdengngeg iti mensahe. Ti pammati ken Cristo ket nauneg a pannakatibngar ti puso wenno espiritutayo. Babaen ti puso mamatitayo ket mapalintegtayo, ken kas panagpanunot ti tao iti pusona, kasta met isuna. Kinuna ni Jesus, “No adda pammatitayo iti Dios ken saankayo la ket nga agduadua, maadda kadakayo ti aniaman a dawatenyo.” Saan a mamati ti puso no saan a naawis babaen ti awan kurangna a panagdaton ken panagtignay a maipaay iti Dios. Isut gapuna a ti pammati a saan a mabuyogan ti aramid ket natay. Dagiti ar-aramid ket pagungarenda ti turedmo babaen ti parabur ti Dios kenka.

Ti pammati ni Cristo kenka ket mawayawayaan manipud iti naespirituan a balakid, babaen ti ipapatay dagiti lima a pagamirisan (panagkita, panagraman, panagdengngeg, panagangot ken panagrikna), babaen ti panagayuno wenno panangidaton. Awanen ti gundaway ni Satanas (no naitapuak isunan manipud kenka) malaksid kadagiti lima a pagamirisan, tapno marangtan ti pammatim. Gapu iti daytoy, patanurentayo ti pammatitayo babaen ti panagdengngeg iti Sao ken kadagiti karkarina kadatayo.

Ket itedto ti Diosko ti amin a masapultayo babaen ti nawadwad a kinabaknangna. Lagipem, uray ania a kasapulam iti bagi, material wenno espiritual, ket itdenna amin ida. “Siak ti Dios a mammakawan amin dagiti basbasolmo, ken mangagas amin dagiti saksakitmo.” Amirisem, kunana nga amin! “Ikkatekto ti sakit ita yanmo.”

Ti Dios ket Biag ken pakakitaan amin a Biag, kas pannakaagas, pannakaisalakan, ragsak, kappia, ken panagrag-o, a tagikuaen ti Espiritu ti Biag ken ti bagi ni Cristo, a ti bagina ket sika. Kinana ni Jesus, “Immayak tapno maadaanka iti Biag.” Ti panangpanunottayo iti daytoy, ket isu ti kapanunotan ken pammati ni Cristo, nga isu ti pagayusan ti panagraem a siwayawaya. “Dinanto kadi met ited kadatayo ti amin,” kuna ni Pablo.

Ti espiritu ni Satanas ket patay, ti kabusor ti Dios. Inlatad dagiti sursurat kadatayo, a ti pannakatay ket immay babaen ti tao. Tagikuaen ti pannakatay dagiti buteng, liday, leddaang, danag, kinapanglaw ken sakit. Amin dagitoy ket kabusor ti Dios. Immay ni Cristo gapu amin dagitoy: pannakapeste, sarut, gurigor, bara, uram, budobudo, pannakabulag, saksakiten dagiti tumtumeng ken gurgurong, ken amin pay a saksakit, a saan a naisurat iti libro dagiti Linteg, naisalakankan kadakuada. Nairamanda aminen iti panakailunod ti Linteg. “Addaka iti babaen ti parabur.” Ni Cristo ket nagbalin a lunod nga agpaay koma kadatayo. Sinubbotnatayo manipud iti dayta a lunod, babaen ti bagina iti kayo.

Tunggal sakit a naammoan iti amin a lubong, ket timmanur gapu iti basol. Dayta a basol ket isu ti saan a panamati iti Dios. Inaramid ni Eba daytoy a basol. Ti uray ania a saan a maibatay iti pammati ket basol. Inyasideg ni Adan ti amin iti pannakaukom babaen ti saan a panamati. Sinnubot ni Cristo ti amin manipud iti pannakaukom babaen ti pammati. Kenni Adan, amin ket natay" kenni Cristo, amin ket napabiag.

Imbaonna ti Saona (ni Jesus) ken inagasanna ida. Ti pammati iti Saona, ket isu ti managbalin iti Sao a lasag. Nagbalintayo a Sao, maysa a surat, a maamoan ken basaen ti amin a tao, ti Sao ti Dios a nagbalin a lasag. Maymaysatayo iti Sao, kas met iti bagi ni Cristo. Awan ti panagsakit iti Dios. “Babaen dagiti sugatna naagasankayo.”

Adda kadakayo ti kababalin ni Cristo. Inatiwda ni Satanas babaen kadagiti sasao a testimonioda ken ti dara ti Kordero, ti aramid idiay Kalbario impaduyakyakda iti sao ken aramid, dagiti inaramidna kadakuada. Saanka nga agsadag ita bagim a panangawat" agtalekka iti Dios (iti Sao) iti amin a pusom.

Masapul nga idatontayo ti tunggal panunot kenni Cristo, itedtayo amin dagiti pampanunotentayo, butbuteng, ken duadua, tapno maparmek ti nainlasagan a kapanunotan, a saan a makapadayaw iti Dios. Saanto a balbaliwan ti Dios dagiti insaonan. Taliawennanto ti Saona a mangaramid iti insaona.

No, gapu kadagiti sugatna naagasantayo, ken awan ti bigbigenna uray siasinoman, ket awagantayo dagiti awan, a kas addada koma (saan a panagbiag kadagiti makitkita, dagiti nalinteg agbiagto babaen ti pammati)" ngarud, “Pinaimbagnakan ti pammatim.”

Kinuna ti Dios iti Saona, “Aramidek, sakbay ti amin, ti irarang-aymo ken agsalun-atka, a kas panagrang-ayta kararuam.” Ti panagrang-ay ta salun-atmo ket mayannatop iti panagrang-ay ta kararuam. Ti Apo, ti Diosmo, ti mangted iti pannakabalin nga agurnong iti kinabaknang. Masapul nga isagutmo dagiti kinabaknang nga adda kenka iti panagserbim iti Dios a maisukat kadagiti agnanayon a kinabaknang.

Patiem (lagipem, a ti pakaibuyogan ta pusom) a ti sakitmo ket agpayso a naawanen. Saanen nga agsubli uray maminsan pay. Mabalinmo ti aginsasakit ngem no pudno a namatika, iturongna ta bagim, ket idananna kadagiti ar-aramid a naimbag ken kasta met kadagiti ar-aramid a pakakitaan.

Saannaka a panawan wenno baybay-an ti Dios. Saan a mangup-upay ti Dios. Mabalintayo a panawan Isuna babaen ti duaduatayo. “Agdawat-kayo iti pammati nga awan panagduadua,” kuna ni Jesus. Kinuna ni Juan, “Awatentayo kenkuana ti aniaman a dawatentayo, agsipud ta tungpalentayo dagiti bilbilinna ken aramidentayo ti makaay-ayo kenkuana.” “No saannatayo a pabasolen ti konsensiatayo, adda talgedtayo iti sangoanan ti Dios.” Kinuna ni Pablo, “Isut gapuna nga ar-aramidek ti amin a kabaelak tapno nadalus ti konsensiak iti imatang ti Dios ken ti tao.” “Ta amin nga agdawat, maikkan,” kuna ti nasantoan a Surat. “No adda aniaman a dawatenyo kaniak iti naganko, aramidekto.” Kinuna ni Jesus a mangdayaw iti Ama idiay langit, “Agdawatkayo ket umawatkayto tapno naan-anay ti ragsakyo.” Kinargana ti sakit ken ladingitmo iti bagina iti daydi a kayo, ken “babaen dagiti sugatmo naagasankayo.” Kinuna ni Jesus, “Natungpalen.” No kinargana ida iti bagina a gapu kenka, masapul kadi a kargaem man idan, gapu iti kinaulbod ni Satanas?

Lagipem a ti pammati ket maysa a klase ti panangiyawat kadagiti pampanunot ken pagayatam kenkuna. Ti panamati iti Saona, ket isu ti panangidisso kadagiti bagim a pampanunot ken kasta met kadagiti nabannogen a rikriknam. Ti panangpunnom kadagiti positibo a pampanunot ken karkari ita panunotmo, ket makaparmek kadagiti awan banagna a pampanunot a maipanggep iti pannakaabak, ket mangted kenka iti ragsak, salun-at ken rang-ay. No insardengmon daytoy, nagsardeng metten daytoy nga agtignay. Kanayonmo nga aluadan dagiti pampanunot ken rikriknam. “Baliwanyo dagiti ugaliyo ket pabaroenyo dagiti pampanunotyo. Usarenyo dagiti naimbag a pampanunotyo (panunot ni Cristo) ket ammoenyo ti naimbag ken naan-anay a pagayatan ti Apo. Isu ket Kangatoan a Padi, a nakarikna kadagiti pagkapuyantayo, agkarkaragka ita pusom nga agpaay kenka" ti nangato a Padi ti pammatitayo.

“Ta babaen ti puso, mamatikayo ket mapalintegtayo,” ket ti “Panangipaduyakyak, maisalakantayobabaen ti bibig.” Mangipaduyakyak, mamati ken mangawatka ket mabukelka, iti nagan ni Jesu-Cristo, kadagiti amin a pagkapuyam, pagrigatam ken pakaabakam. Paragsakennaka koma ti Dios, daytoy ti kararagko.

ni Rev. George Leon Pike Sr.

Founder and first President of Jesus Christ’s Eternal Kingdom of Abundant Life, Inc.

Kinasanto Iti Apo

Daytoy nga mensaje ket maipublish tapno maibunong a libre. No masapul pay ti adaddu nga iturong ti kidlao ken bilang a masapul cada.

ILO9908T • ILOCANO • GOD’S HEALING WORD