La Foua


Prémié bagay moin ta rinmin mandé-ou, min’m kap li brochi sa cé: Éské ou cé krétiin? Krétiin vlé di samblé avek Jési (Acts 11:26). Eské ou fé sa Jési té kon’n fènan la vi-li? Li tap fè bon bagay, chak koté li té allé, li guéri tout mou’n kité amba min diab-la (Acts 10:36).

Ki sa ou vlé nan la vi? Li importan pou sa ou rinmin bon, ou biin pa bon, min’m si li ta samblé li bon. Eské bi ou sé pou gin you kay? Pou gin oto? Pou gin kob? You non’m réspéctié? Gro réputation? Ou biin puissan nan gé lé mond? Zanmi moin ou gin you mové bi, min’m si ou tá pi rich nan mond sa, sé vanité é sé touman léspri. La Biblé di, “Salomon té gin tout bagay sa yo, li rélé yo vanité.” Jouin favè bon Dié sé sel tréso-sa ki dirab. Edikation jouk nan pi ro-dégré nan la vi pa angnin, paské tout sa ki nan mond sa-a gin pou pasé you jou.

Lè nou ap palé de aveni, koté aveni? Éské li pa dépan’n dé bon Dié? Bon Dié kimbé kè roua li bésel koté li vlé, min’m jan avek you kouran dlo. Li kréyé richés, li kréyé misè, li kréyé bon, li kréyé méchan é tou lè dé daprè ékriti-li.

Pa gin aveni nan monde-sa, ni nan lot mond lan san bon Dié. You jou mouin tap palé avek you pastè o sijè dé aveni. Li té gin intansion pou travay pou bon Dié jouk tan li fi’n péyé caille-li, min pandan li fi’n péyé caille-la, you’n nan ti moun’n li you té tombé noiyé nan dlo dèyè caille-la. Ou ouè li té mié pou non’m sa té li ta mié pou non’m sa-a té abdoné’l net bay bon Dié o kômansman. Paské you nan’m té vini pou sové paské lespri bon Dié té atiré ampil nan’m pou répanti, okasion té présanté pou nan’m té sové, min pastè-ya té réfisé. Démin vè-midi moin tap gade figi misié nan you serkey. La mô té frapé misié paské li té réfizé bay bon-Dié, li paté-ko préparé pou aveni.

Pandan you sèvis mouin té rélé dé mésié pou mouin té pa yo Jési yo té réjetel, apré you ti tan yo tou lè dé té mouri paské yo té réjeté Jési. Sé tro longue pou mouin ta rankonté sa mouin rankontré nan ministè mouin ki prouve’m ké pa gin aveni san bon-Dié. Pa gin la pè pou méchan, di la Bib. You bri térib konin nan zorey rich la, é li pa rété. Toumanté chak jou pou pa pèdi sa ou rinmin, maladi, foli, kalamité, kap mangé chemin la vi sé you tris fason pou viv. Nap lité pou nou pa fè fayite, ou biin pou nou pa pèdi biin nou yo, paské nou travay tro di pou yo maltrété prochin nou, nan fè sa ki pa sa, sa sé pa la vi. Minnim you vi réligié ipokrit, nap trompé nou min’m pa vié rézoneman, nap asiré you foua é you espérans ki pa ekzisté nan fon kè nou, sé sa ou rélé la vi. Profon volonté pou nou sèvi prochin-nou doué you volonté avèg, avék toute konsians nou, avèk santiman pou nou pran responsablité nou pou nou véyé sou frè nou, paské nou chak nou dépan’n dé prochin nou suivan you jan service ou you lot. Sé bon-Dié ki fèl kon-sa pou nou you’n kapab véyé sou lot. Cain touyé Abel pa you dési trompé pou li min’m. Bon Dié ap rékompansé-ou selon zèv-ou. Mou’n ki ginyin nan fè sa ki pa sa, nan mitan jou li, li bézouin kité yo é anfin sé you insansé. Pagadé bel caille, bel rad, otomobile moun’n ginyin. Pa considéré prestige ou biin ran social, min gadé koté mou’n ki fou yo yé, sanatoriom pou tibèkilé, lopital yo, nouvel nap tandé chak jou, tout kalamité ki gin nan la vi, gro bri sirène nap tandé la vil-la, gro choc sa yo vini avèk angoise, dézespoua di moin ké yo pa toute nan la vi, gin you plan sipériè ké nou kapab viv nan la pè, la joua, jistis sé sel sèvis bon-Dié ki ba nou sa nou sot sité la yo. Min’m voua ki tap palé les zom dépi lontan, continié ap rélé nou cé voua bon-Dié pa ministè li nan pitite li kap rélé les zom dépi okomanceman di mond. Min’m voua kris la té kampé nan générasion pasé ya min’m voua sa té sonnin nan tan Noé, avan délige-la, li sonnin anko nan tan kris-la, jis avan kalamité yo tonbé sou Jérizalem. Li te palé mou’n ki tap kouri chéval yo pou touè indien-yo, mou’n ki tap chaché protégé tèt yo anba la vi, voua té palé nan tan pasé pa des parol dous, dé galilein yan ki véki you vi de soufrans pou ou é pou moin. Jodi ya cé min’m voua sa kap kontinié rélé nou nan you monde socialis. Map posé-ou you kestion zanmi moin: Pou kisa ou pa tandé apel répantanse-la? Pouki sa nou pa détounin dé trin mondin sa é lésé nou atiré pasila-yo ki janti.

Kris di générasion sa ap pi mèchan, orgéyé, présonptié, kouè nan li min’m pliské Dié. Pol di se mou’n kap rivé nan fin mond-la. Anpil koté ké map palé nou la deja maké konsians nou avek you fè cho e pèdu tout sansiblité nou, nou livré tète nou a lespri satanik, pou nou fè toute vié bagaye sale. Kom toute bagaye gin pou konsonmin you jou é le monde gin pou boulé you jou. Pie mandé, “Ké nou pa doué di vié bagaye, nan you sinte konversasion, an atandan nap tan’n rétou Kris.” Min’m piè ki résévoua klé rouayom nan té la nan jou pantekot-la, lè leglis té fondé é liouvri porte a toute générasion, toua-mil nan’m té antre.

Nan toua é démi ou kat bilion moune zom ki péplé globe-la jodia, konbiin ki pran gade nan parole gran gide sinplicité-ya, é poutan nan bouche-yo ou tandé yap préché Kris a toute générasion.

Li rélé nou pou répanti, batizé nan non Jési-Kris pou padon péché nou, pou récévoua don Sin-Espri, paské promes-la sé pou ou, é pou pitit ou, pou tout mou’n ké lé ségnè rélé (Acts 2:38,39). Éské ou you’n ki tandé apella? La Bible di: sila-yo yo té rélé chak jou anba ansègneman apote-yo, té songé ké pagin lot chemin. Se pa la gras ké ou sové, pa mouyin la foua. Sé pa zèv, pou pèson pa glorifié min sé don bon-Dié. Yo té tandé parole piè tap préché-ya, yo té kouè nan parol-la é la foua ki manifesté nan parol-la té nan la vi-yo. Pa obeisans-yo pou parole ké Piè tap préche-ya. Yo te résévoua imediateman batèm Sin-Espri, Espri-Divin eténel, sali, pouvoua résurecsion. Promès bon Dié té fè avek Abraham-la, té akonpli nan jou Pantecot-la, lé piè di: sé promes-sa pou tout mou’n ké lé ségnè rélé. Di nou, asuré vokasion nou pou éleksion nou. Koman pou nou fè konnin sa ki té nan pré-sians bon-Dié pa sanktifikasion dé lespri, pou nou kapab obeysan é patisipan nan aspèsion san Jési-Kris.

Bon-Dié ba nou tou sa ki pou fè nou minnin you vi agréab é li relé nou a la gloua é nan vèti. Nan yo min’m nou asiré pi gran épi gran, épi bel promes, afin ké pa yo min’m nou vi’n patisipan nati Divine Bon-Dié, pandan nap kité koripsion ki ékzisté nan monde sa pa konvouatiz.

Nan II Pie, 1:5 li di nou fè tout efo-nou pou fè foua nou jou’in bon bagaye, nan bon bagaye nap jou’in nan la sianse, nan la sianse nap jou’in tanpérans" tanpérans égal patians, é patians la piété égal amou you’n pou lot, amou you’n pou lot égal charité. Si bagaye sa yo nan ou, ou pap jan’m rété nan kouin paské mou’n ki gin bagaye sa yo, pa avèg é yo ouè louin é ou mété a loubli pirifikasion dé ansiin péche-ou.

Charité, patians, plin bonté, li pa jan’m anvi, lipa vanté tète-li pa gin orguey, angnin malonèt, li pa chaché afè pa li, li pa faché, li pa pansé fè mal, li pa kontan nan injistis, min li kontan nan la vérité, li eskizé tout, li kouè tout, li éspéré tout, li sipôté tout.

Jési di ké ouap rékonèt you krétiin pa zev li. Nou konnin nou pasé dé la mô a la vi, paské nou konnin nou rinmin you’n lot. Dié sé Amou.

Fri-Lespri sé: Amou, joua, pè, patians, bonté, bégnité, fidélité, dousè, tanpérans, la loua pa kont bagaye sa yo. Eské ou pa konnin injis pap éritié rouaom bon-Dié? Pa tronpé tèt-ou inpidik, idolate, adultè, éféminé, infame, vôlè, tafiatè, outragé, ravisé, pap éritié rouaom sièl-la. Pol di nou: pou nou pa tronpé nou you’n lot. Préché parol-la, insisté nan toute okazion, favorable ou non, répran’n, asiré, ekszorté avèk doucè é instoui. Gin you tan kab vini les zom pap kapab siporté sinte doctrin’n nan. Yo va gin demangézon pou tandé bon bagaye, yo va fè tet yo doktè pa pròp desi-yo, detounin zoreil vérité nan fè pouési.

Si you mou’n ta préché you lot doktrine ki pa ta sa Kris tap préché dépi lontan, sé ta you non’m orgéyé, insolan, radoté sou bagaye ki angandré diskision é mové souson. Pa gin jis pa min’m you sel. Tankou you pil mouton égaré, chak mou’n ap suiv rout-yo é Létenel fè tonbé sou li inikité nou toute. Maltrété pou péché nou, chatiman ki ba nou la pè-ya té tonbé sou li. Map palé dé la foua sa sin-yo té ginyinan. Kouè nan ségnè-Kris jodi-ya épi oua sové. Ké bon-Dié béni-ou. Sé priè’m.

Pa Rev. George Leon Pike Sr.

Founder and first President of Jesus Christ’s Eternal Kingdom of Abundant Life, Inc.

Sainteté Pour Le Seigneur

Ce message est publié gratuitement. Pour plus d’exemplaires ecriviez-nous à l’addresse ci-dessous mentionnée en indiquant la quantité de traité qué vous puissiez servir sagement.

HAI9915T • HAITIAN CREOLE • THE FAITH