Parol Bon-Die Ki Gueri


A sila-yo ki poko jam gouté ampil la vi ki gin nan Bon-Dié.

Bagay pou you mou’n konnin êké Bon-Dié sé espri la vi. Nan Bon-Dié pa gin la-mò. Satan sé espri la-mò, nan li min’m pa gin la vi. Bon-Dié ba nou yon vi tamporè, nou toutt ki fèt nan mond si la, gin pou pasé. Nou réspiré é kontan précié santé la vi. Oh, ki bel vi pou sila-yo ki pa gin mové pansé doutt é dékourajman. Jan sa bon, lè ouap maché nan la ri, monté choual, oué bèl patiraj, bèl flè, tout ap viv avek pafin-yo, sé min Bon-Dié ki fê yo" pou yo gin santé, lé yo ap pasé sou kò-ou, san okin dout, sans la pè, maladi. Pansé ki nan lespri poté la joua.

An vérité, ou va pran dlo nan sous sali-ya. Antré nan bariè-ya avèk remercieman. La Bib di nou, you ké kontan, sé you fèt ki pap jam fini, yon kè joiyé sé yon bon rémèd, min yon espri dékouragé, crasé zo. Nou di daprè lékriti, ké tristès mond-nan cé la mô. Chak mou’n kapab ouè pouki sa la Bib di sévi Bon-Dié sé la joua la pè, la jistis, avek Sin-Espri. Sé pou têt sa la foua nan promès Bon-Dié pap jam tombé détènité an etènité, li pap jam changé, li ban-nou la vi étènel.

Sé parol Espri é vi. Promès Espérans é padon, kité nin pot mou’n ki vlé vini. Gin promès guérizon pou tout mou’n selon foua-ou. Bon-Dié pa fé ekcepsion dé person, toutt mou’n sé kréati Bon-Dié. Nou décidé prop destin-nou.

Kouman yon mou’n kapab kontan é tou-jou kontan? Gin yon sel chemin, Bon-Dié pa ba nou yon espri capon. Nou pat fêt avek pérèse, min sé yon espri Satan ki vi’n nan lespri nou pa kanal pa kouè nou nan parol Bon-Dié, é nan promès ké li créyé nou é préservé nou, nan la vi.

Jési di: “Piga kè nou troublé, ni pa pè.” Sa dépan’n dé nou, pou nou servi avek mové koté la vi, tan pou nou ta dévlopé la foua nan la parol ké Bon-Dié di. Min’m jan lespri nou kompozé dé pansé nou yo, sé min’m jan la foua Kris la té bay yon sel délivrans a sin la yo, jan Bon-Dié ba nou lespri Kris. Nou doué luté pou la foua Kris la. Pol di “Nou gin lespri Kris,” min nou doué ba li liberté. Pansé sa ki nan lespri nou-an ou biin ki nan kè nou-an, Bon-Dié lagué tout-sa li ginyin nan puisans li, nan min’m lespri sa, ki nan kô-ou, min’m jan avek sali, guérison, etc.

Rouayom Bon-Dié an dedan-nou. Min’m jan guérison nou an dedan nou, min’m jan avek sali nou.

Pol di: “Nou sé kô Kris.” Ampil ap dormi paské yo pa compran’n sa. Jésus té fé maladi ou, problem kô, nan lanmô li sou la koua, pou kapab vini kô-li, sa fé nou lib dé péché é maladi. Ou fé sa pa la foua nan lan mô Jézi-Kri, li pran plas lan mô, pou kapab fé kô-li nan la vi. Lé pa la foua ou koué ké li boucanté plas avek ou, ou guéri vit. Toujou songé ké kô-ou ki amba la loua Bon-Dié sou Moise, té kloué ou la koua, édé pi lé sa, nou sé ko Kris, nou lib dé tout malédiksion par la foua nan Jési.

Alians Bon-Dié ak tout promès li yo sé pou ségnè nou Jézi-Kri. Nou recevoua yo daprè la foua nou ginyin nan Jési. Dépi nou koué ké nou sé kò Kris, promès li yo sé pou nou. Songé ké la foua sé yon pansé intélijan ké nou alignin avek parol Bon-Dié. Parol bondié Bon-Dié sé espri Kris. La foua vini dé sa ouap tandé nan parol Bon-Dié. Foua Kris la sé yon konviksion nan parol ké nou é nan lespri-nou. Nou sové é guéri, siyifi nou té trompé é pèdi. Li doué yon konviksion dè kè-nou é espri nou. Avek kè ou, nou koué nan jistis. Pansé ki nan kè-ou, sé ou min’m. Jési di si “Ou koué sans douté, ou kapap mandé nimpot ki bagay.” Ké mou’n pap jan’m fi’n koué tout bon, jouk tan ou konvink li nan you’n nan mirak Bon-Dié. Sé pou têt sa, foua san zèv, sé yon foua mouri. Zèv fé ou viv bel bagay ki gin nan Bon-Dié.

Foua Kris la, fè ou lib dé tout vié bagay, lé sink sans ki nan kô ou (jé, gouté, zorèy, nin, manyin) ta mouri amba problem. Satan pa jouin n okin n koté pouli travay, si tout sans ou yo ta mouri, eksepté sans ou yo, ki kapab fé ou dévlopé foua ou. Kounié ya nou kompran sa, an nou bati foua nou, nan parol Bon-Dié.

Bon-Dié kapab ba-ou toutt sa ké ou gin bézoin, daprè riches li nan gloua li. Songé, li met pou kô-ou, lajan ou espiritiel, lap ba-ou toutt. “Moin sé Bon-Dié ki padonin toutt inikité é ki guéri toute maladi.” Ou ouè li, li di tout! “Moin va rétiré maladi nan mitan nou” (chasé li nan lespri nou).

Bon-Dié sé la vi, tout sa ki gin nan la vi, guérison, pé, joua, sali, prospérite ki pou espri la vi é kô Kris sé sa ou yé. Jési di: “Moin vini pou kapap gin la vi.” Pou pansé konsa fok foua Kris la lib la kay ou. Pou ki sa avek Kris pou li pa ta banou toute bagay?

Lespri Satan sé lamô, énemi Bon-Dié. La Bib di nou: “Lan mô vini pa you nom.” Min sa lan mô bay: pérèze, chagrin, la pin n inikité, povrété é maladi, toute bagay sa yo sé enimi Bon-Dié. Kris vini kont toute bagay sa yo: maladi, poitrinè, fièv, amflé, boulé, malnutrition, chic, avègle, doulè é toute maladi ki pa ékri nan liv la loua, nou sové amba yo. Tout bagay sa yo té amba malédiksion la loua. Oui, nou amba la gras. Kris té pran chatiman pou nou. Li rétiré nou amba traka sa avek kô-li sou la koua.

Toute maladi konnin ké yo té antré nan monde-la pou têt péché. Péché sa pat ekzisté nan parol-Bon-Dié, sé Eve ki té fé li. Toute sa ki pa la foua, sé péché. Adam meté toutt mou n amba malédiksion pa koué li ya. Min Kris ouété toute mou n amba malédiksion pa la foua. Nan Adam, nou toute té mouri, min nan Kris mou tout viv.

Li té voyé parol la (Jési) é guéri yo. Foua nan parol la fé li vi’n tounin chè, nou tounin parol la. Toute nou’n konnin nou é li nou, parol Bon-Dié tounin chè. Nou sé yon sel avek parol la, min’m jan avek kô Kris. Pa gin maladi nan Bon-Dié. Pa kout fouet li yo, nou guéri.

Nou gin kô Kris. Li ginyin Satan pou tête san agno a, pou têt parol témouagnaj yo, confession tan travay é zèv, cé sa lité fé pou yo. Cé paté compréansion nou, koué Bon-Dié (parol la) avèk tout kê-ou.

Nou doué poté toute pansé nou tan kou prisonié bay Kris, jété toute vié imagination nou, pè, doute krasé lespri nou, yo sé enemi Bon-Dié. Bon-Dié pap kité you bagay soti nan bouch li san li pa fé éfè. Li toujou ap suiv parol, i, pou li fé miracle la.

Sé pa mak coute fouét li yo nou guiéri, é li pa acception dé pèson, nou gin pou rélé ké bagay sa yo pa la, paské nou pap viv pa bagay ké nou ouè, min nap viv pa la foua. Aloské la foua va fè nou sin.

Bon-Dié di nou nan parol-li: “Moin souété ké nou prospéré é bon-n santé, min’m jan avek nan’m nou.” Santé ou ap prospéré pandan ké nan’m ou ap prospéré. Sé lé ségnè Bon-Dié ki bay pouvoua riches. Ou doué bay biinké ou ginyin isi-ba comm chanjé vi eternel ou.

Koué (songé dé konviksion ké ou) ké maladi ou yo fini toute bon. Li pap jam tombé yon sel foua. Ou kapab pé têt kouè min ou toujou malade, chagé avek problem, min si ou koué toute bon, é kitél kontrolé kô-ou, travay avek jistis é bon zév ou.

Bon-Dié pap jan’m kité nou, ni abandoné nou. Bon-Dié pa jan m fè mou n ront, cé nou min’m ki pa koué. Mandé ak foua, Jan di: “Konfians ké nou gin nan li, nimpot bagay kí nou mandé nan nom li, nap jouin’n li.” Si ké nou nou pa kondané nou, nou ap suiv chémin ké Bon-Dié ban nou an. Pol di: “Sé pou têt sa map efôsé m pou moin gin yon konsians prôp devan lès zom é dévan Bon-Dié.”

“Ninpôt mou’n ki mandé ap jouin’n,” la Bib di. Jési di: “Nimpot sa ou mandé nan nom moin, moin va ba-ouli.” Jési di pou kapab bay gloua a Papa ki nan sièl-la. Mandé pou kapap gin joua nan kè-ou. Li poté maladi ou é problem ou sou kô-li sou la koua, é pa mak kout fouèt li yo, ou guéri. Jési di: “Li fini.” Si li poté yo nan kô li pou ou pouki sa ou pran yo ankô, paské Satan ap ba-ou manti?

Songé ké foua ou sé yon pansé nan volonté Bon-Dié. Pou kapab koué parol la, ou doué blié vié pansé ou, vié problem ou. Pansé avek asirans nan promès li yo, rétiré toute vié pansé négatif, kité la joua, santé, prospérité nan ké ou. Dépi ou kampé nan kouayance ou, li min’m tou li suspan’n travay. Toujou ap sivéillé pansé ou, pa konfômé nan tan-sa min pansé avek intelijans. Kité Sint-Espri Bon-Dié di ou ki sa ki bon é agréab daprè Bon-Dié. Li sé yon gran prètor sakrifikatè, li té guéri nou dé toute infinité nou yo, lap intércedé pou ou.

Sé avek kroyans ké ou jouin’n jistis é sé ou confésé ac bouch ou, li jouin sali. Confeser, koué é resévoua, sanktifikasion nan nom lé ségnè Jézi-Kri, ou guéri dé toutt infimité, maladi, traka. Ké Bon-Dié béni-ou, prié moin pou ou.

Pa Rev. George Leon Pike Sr.

Founder and first President of Jesus Christ’s Eternal Kingdom of Abundant Life, Inc.

Sainteté Pour Le Seigneur

Ce message est publié gratuitement. Pour plus d’exemplaires ecriviez-nous à l’addresse ci-dessous mentionnée en indiquant la quantité de traité qué vous puissiez servir sagement.

HAI9908T • HAITIAN CREOLE • GOD’S HEALING WORD