Ikot Erikok Emi Otode Abasi


Enyene mme mmo emi akananam mminyeneke oyoho mfon emi otode Abasi. Se inade nte ifiok edi Abasi edi Spirit uwem. Ke Enye mkpa iduhu. Satan edi spirit mkpa ke enye uwem baba kiet iduhu. Mmo emi emanade eduk ke Ereimbot emi ebuana ke ibibio uwem emi Abasi onode. Oh uwem enem didie ono mme mmo emi mminyeneke ndik ye nsuana ekikere ke esit mmo. Eye didie ndisana ke mme efak nnyun nkut nte mme ikon ikot eyede oto se Abasi akayakde ono mmo. Ntre idieke nnyin mmiyakke mme nsuana ekikere ye ndik oyoho esit nnyin, Spirit Abasi ekeme ndidemere nnyin man inyene nson idem.

Ke akpaniko, andiwet etim etin, ndien mbufo eyekoi mmon ke idaresit ke mme obube mmon erinyana. Ndibe nduk ke inua otop Esie ye esit ekom, ke okure Esie ye itoro. Nwed Abasi odoho ete, idaresit ofon owo ke idem: edi esit mfuho Anwan owo okpo.

Ewet nwed emi etin ono nnyin ete, koro mfuho ido Abasi anam owo akabare esit osim erinyana, eke owo mikemeke ndiseme. Owo eke okotde nwed Abasi, etim anwana enye ntak emi Nwed Abasi ekpepde ndikpono Ata Abasi, ndien ido ye emem, ye idaresit emi otode Edisana Spirit. Emi edi ntak mbuot idem ke mme unwono Esie emi ewetde, ke Enye abiana iduhu, inyun ikpuhokere Iko, emi edide nsinsi, emi mikemeke ndikpuhorede, ono uwem nsinsi.

Mme iko odu emi edide Spirit ye uwem. Edi Spirit anam owo odu uwem. Obuk idem inono owo baba udori kiet. Mme iko oro nketinde nno mbufo edi Spirit onyun edi uwem, unwono idorenyin ye erifen mme idiok nkpo, “Yak owo eke onyun okopde” Yak enye odoho ete, Di. Mmo edi iko unwono ukok udono ono kpupuru owo. Nte mbuot idem fo edide, yak osu ntre ono fi. Ekem Enye otuk mmo ubok ke enyin, ete mmo, yak osu ntre ono mbufo nte mbuot idem mbufo edide. Enye iteneke owo ndomo kiet enyin, edi ada kpupuru owo nte emi Abasi obotde. Nnyin ibiere ke esit nnyin ndisono nda.

Owo ekeme didie ndidara ofuri uwem? Usun kiet odu. Koro Abasi ikonoho nnyin Spirit ufup. Nnyin ikamanake iduk ke ndik, edi idiok spirit (demon) emi ebede oduk uwem nnyin oto unananim iko ke akpaniko emi obotde onyun ekpemede nnyin onim ono uwem. Andibot nnyin emi onyun enimde nnyin uwem. Jesus odoho ete, “Ekuyak esit etimere mbufo, ekunyun eyak esit mbufo ekop ndik.” Esana eyak eno nnyin ndikan uwem nnyin, ndinyun nsono nda ke mbuot idem emi otode Iko Abasi. Adana nte nnyin inyenede mbuot idem emi asanade ekekem ye ekikere nnyin ntre nko ke Christ enyene mbuot idem emi Enye akayakde ono mme nti ikot Abasi, kebana iko mbuot idem, emi ama ekeyak ini kiet ko esin mme nti ikot Abasi ke ubok. Nnyin inyene ndiyoho ke mbuot idem emi otode Jesus Christ.

Paul odoho ete, “Nnyin imenyene ekikere Christ,” edi nnyin inyene ndino ifet. Ukem ekikere emi onyun odu ke Spirit nnyin ye esit, Abasi ono kpupuru se Enye enyenede ke odudu Esie, oto ke ekikere Esie ke esit idem fo, nte erinyana ukpon ye ukok udono, ye mme nkpo efen.

Obio Ubon Abasi odu ke otu mbufo, ke ntre, ukok udono odu ke otu mbufo, kpa ntre nko ke erikok nnyin edi. Paul odoho ete, “Ntre ke nnyin idi ikpok idem Christ.” Ediwak owo ke otu mbufo ekop mmen-idem enyun eduk udono, ediwak enyun edede. Jesus akabare edi udono fo, mbunu ikpok idem, ke mkpa, ke Eto Mkpa, man otode afo akabare edi ikpok idem Esie, onyun osio owo ofuri ofuri efep ke mme idiok nkpo onyun anam udono okure. Afo enyene ndinam emi ke mbuot idem ke mkpa Christ, afo omokut ke enyin fo oyoho oyoho nte Enye akade itie mkpa fo akpa, man otode afo akabare edi ikpok idem Esie onyun odu uwem. Ini ewe ke mbuot idem, afo enyene ndinim ke akpaniko. Koro Enye ama etie ubion ke itie fo, ke ndondo oro ema enam udon fo okure.

Kpupuru ini fo ti ete ke ikpok idem fo emi okudude ke idak ubiom ikpe ye ubiere ikpe Abasi ke ubok Moses ema ekon ke Eto Mkpa, ndien sia afo edide ikpok idem Christ idaha emi, afo omoboho ke isuni ikpe oto ke mbuot idem ke Jesus.

Ediomi Abasi ye unwono Esie, edi ke Obon nnyin Jesus. Nnyin ibo mmo inyene ke mbuot idem ke Obon nnyin Jesus. Ke ndinim ke akpaniko nte nnyin idide ikpok idem Christ. Enye anam ediwak unwono Esie edi eke nnyin, mbuot idem edi eti ibout nte asanade ekekem ye iko Abasi, iko Abasi edi ekikere esit Christ. Oyoho odudu ye ekikere emi nnyin ibopde idori ke iko Abasi. Iko Abasi edi ekikere Christ. Mbuot idem oto ke edikop iko. “Mbuot idem ye Christ okpuhore esit ye Spirit nnyin.” Erinim ke akpaniko enyana nnyin ke ukok udono emi asanade ye oyoho odudu, emi iworoke nte, ebiana biana nnyin man nnyin itak. Esit ye Spirit enyene ndikpohore, owo ada esit onim ke akpaniko enyene edinen ido. Koro enye etiede kpa nte ekerede ke esit esie. Jesus odoho ete, edieke edinimde ke akpaniko midinyun iyikke ke esit esie edi onimde ke akpaniko ete se imo itinde eyesu, eyeworo ono enye.

Esit ikemeke ndinim ke akpaniko oyoho oyoho, ibohoke afo obon akam, onyun odomo ufuri ukeme ke Abasi. Ke ntak emi erinim ke akpaniko eke misanake ye erinam nkpo onyun akpa. Mme utom emi afo anamde edemere uduak ye mfon Abasi ono fi. Edinim Christ ke esit fo anam fi akan odudu ndoi spirit ke ini mme nkpo ition ke idem fo (ndikut usun, ndidia nkpo, ndikop nkpo, utebe, ndituk nkpo edi mkpa), emi ebede ke utere udia ye otimetime ekikere. Satan inyeneke nte enye anamde utom, edi adarade nkpo ition emi, mme nkpo ition emi ekeme ndibiono mbuot idem fo. Idaha emi nnyin imefiok emi, eyak ibop mbuot idem nnyin ke edikop iko ye mme unwono emi Enye onode nnyin.

Abasi mmi eyeno mbufo kpupuru se inanade mbufo oyoho oyoho, nte inyene eke Enye enyenede ke Ubon edide ke Christ Jesus. Ti, onyun edide nkpo ikpok idem, ke okuk, mme nkpo Spirit, Enye eyeno mbufo kpupuru. “Ami ndi Abasi emi mfende kpupuru mme ukwan nkpo fo, onyun okokde kpupuru mme udono fo.”

Enye ono ntot ete, “Ndien nyesiono udono ke otu mbufo mfep.” Nyesiono ke Spirit mbufo. Abasi edi uwem ye kpupuru mme nkpo uwem, nte ukok udono, erinyana ukpon, idaresit, emem, ye inyene, emi enyenede Spirit uwem ye ikpok idem Christ, emi afo edide. Jesus odoho ete, “Ami nkedi man mmo enyene uwem.” Tim kere emi, ekikere ye uduak Christ emi oyohode ye ediwak mfon. “Enye edikeme didie nditere ndino nnyin kpupuru nkpo ndian ye Enye?” Paul odoho.

Spirit Satan edi mkpa, usua Abasi. Nwed Abasi anam nnyin ifiok, nte mkpa okotode owo kiet. Mme nkpo utom mkpa edi, ndik, mfuho, nduo esit, ubuene, ye udono. Kpupuru mme nkpo emi edi usua ye Abasi. Christ ekedi man akan ofuri nkpo emi, ifik, udono esit, ufiop idem, ndihike, ikan enyon, mbukpi, mbiak edon, nnan, ekek, mbunu, emi miwetke ke nwed mbet emi enyana fi esio ke kpupuru mme nkpo emi. Mme nkpo emi ekedi ke idak ewuhu ye ibet. Ndien ama ekem edieke afo mudukopke uyo Johovah Abasi fo, munyun utimke unim kpupuru mbet Esie ye ewuho Esie emi ntemede fi mfin emi, ndien kpupuru mme idiok nkpo emi eyetiene fi. “Nnyin idu ke idak mfon,” Christ akafak nnyin osio ke isuni ibet emi odorode nnyin. Ke ikpok idem Esie ke Eto.

Kpupuru udono ye mbiak idem emi edude ke ofuri ereimbot, oto idiok nkpo nnyin ekesuni nnyin eto mme idiok nkpo nnyin. Idiok nkpo ekedi unana edinim iko Abasi ke akpaniko. Eve akanam idiok nkpo emi. Se mitoho mbuot idem edi idiok nkpo. Adam akada kpupuru owo esin ke ubiom ikpe oto unana mbuot idem. Se ededi eke mitoho ke erinim ke akpaniko edi idiok nkpo. Adam ekemen kpupuru owo esin ke idak isuni oto ke unana erinim ke akpaniko. Christ ama anyana kpupuru owo osio ke isuni, oto mbuot idem. Oto Adam kpupuru owo ekpa mkpa. Ke Christ, eyenam kpupuru owo edu uwem.

Enye odon iko Esie (Jesus) onyun okok ofuri udono mmo. Edinim iko Esie ke akpaniko, Iko akabare edi obuk. Nnyin imekabare idi Iko, mbufo edi nwed nnyin, emi kpupuru owo efiokde enyun ekotde, Iko Abasi, Iko akabare edi Obuk idem.

Nnyin idi kiet ye Iko Oro, nte ikpok idem Christ. Baba udono ndomo kiet iduhu ke Abasi. “Ikpok Idem Esie Ke Eto, man nnyin ikpakpa ikpon idiok nkpo, inyun idu uwem ino edinen ido.”

Afo akabare ebuana ke uduot Abasi. Mmo ema ekan enye oto ke Iyip Eyen Eron, onyun oto ke se mmo etinde nte ntiense. Mmo imana uwem mmo tutu osim mkpa. Eyarare, ke iko ye utom, se Enye akanamde ono mmo. Ndien kuberi edem ke asian fo.

Nnyin iwuri esit owo, ye kpupuru edikon nkpo eke emenere idem ke enyon anwana ye ifiok Abasi, inyun imum kpupuru ekikere nte mbuot ekon, inam mmo esuk ibuot eno Christ, mme ndik ye eyihe, akabare ekpon ekikere obuk idem, koro ekikere nkpo obuk idem erinwana ye Abasi. Abasi idinyun nkpuhu ke se iworode mi ke inua. Koro ami mabak ndemere mbana iko Mi man nnam enye.

Edieke ikpok idem Esie ke eto, anamde nnyin ikpa ikpon idiok, inyun idu uwem ino edinen ido, ndien Enye ibakke baba owo kiet enyin, ekenyun ekot nnyin ke mme nkpo emi nnyin midotke nte emi mmo miduhu uwem ke mbuot idem, ke ntre, mbuot idem fo ama anam okop nson idem.

Abasi etin iko ono nnyin oto ke Edisana iko Esie, Ami mmekan ofuuri nkpo, Nte nkpo efon ye afo ke kpupuru usun, onyun ofon fi, kpa nte ofonde ye afo ke ukpon. Edi Jehovah, Abasi fo, koro edi Enye ono fi odudu ndiko inyene. Afo enyene ndino mme inyene emi afo enyenede, ke utom Abasi ke ukpohore emi adade ono nsinsi inyene.

Nim ke akpaniko (Ti, erikabare esit) oro eyenam mme udono fo okure. Iditonoke aba ntak idono fi. Afo enyene ndinim ke akpaniko onyun anam, onyun edieke afo odonde udono emi oyomde ndida uwem fo, edieke enimde ke akpaniko, Enye eyekare obuk idem fo, onyun okok fi. Ndinam utom edinen ido. Afo emenyene mbuot idem, ami menyun nyene erinam nkpo.

Ndikpuhu fi, ndinyun nkponke fi. Abasi ikpuhukere. Oto unana erinim ke akpaniko, nnyin iwonore ikpon Abasi uwem. “Ebene ke mbuot idem,” ekuyik, Obon Jesus odoho. John odoho ete, nnyin imenyene uko ye Abasi, iyenyun ibo se ededi eke ibenede ke ubok Esie. Edieke esit nnyin mibiomke nnyin, nnyin imenyene uko ye Abasi. Paul odoho ete, ntem ke nwana kpupuru ini ndinyene esit eke minyeneke se eduede Abasi ye owo. “Koro kpupuru owo eke ebenede ebode,” Iko Abasi odoho. Edieke mbufo ebenede nkpo ke enyin Mi, nyenam. Jesus odoho ete, etoro Ete mbufo emi odude ke heaven. Ebene ndien mbufo eyebo, man idaresit mbufo oyoho. Enye ke eto, Enye ke idem Esie obiom mme idiok nkpo, inyun idu uwem ino edinen ido. Jesus odoho ete, Okure. Edieke Enye obiomde ke idem Esie ono fi, ntak afo obiomde mmo aba, emi oto mme abiana Satan.

Ti, mbuot idem edi eriyak mme ekikere fo ye uduak fo no Enye. Ndien iko Esie ke akpaniko, edi ndiyak ofuri ekikere ye uduak fo, akabare atua mkpofiok. Etim ekere eti eti ke mme unwono Esie oyoho oyoho ke ison esit fo. Esiono mme ekikere ke esit mbufo efep enyun ekan enye, enyun edu ke idaresit, ekop nson idem, ye oyoyho inyene ke ofuri usun fo. Edieke afo eterede ndinim ke akpaniko, utom kno etre. Kpupuru ini tim kpeme ekikere ye uduak fo. “Edi eyak mbufo ekpuhoro, oto ke erinam emi enamde esit mbufo edi obufa.” Enam esit mbufo esana (Nte uduak Christ edide) man mbufo edomo efiok se uduak Abasi edide, uduak Abasi eke edide eti, onyun anam esit owo ofon ama. Enye edi Akwa Oku eke mikemeke nditiene nnyin ukut mmem idem nnyin, edi Akwa Oku emi okokutde idomo ke kpukpuru nde kpa nte nnyin, edi inyeneke idiok kpo, ekpe emem ke esit fo ono fi Akwa Oku emi nnyin, edi inyenede idi ikot Esie.

Oyoho esit, owo ada esit enim se idide edisana ke akpaniko (Kpukpuru ini), koro owo adade esit onim ke akpaniko enyene erinyana. Eyarare idiok nkpo fo, enyun enim ke akpaniko, eyebo erikok oto ke Enyin Jesus Christ, ke kpukpuru oruk mmen-idem, onyun akan ofuri mbiak idem. Abasi odion fi edi akam mi.

Andiwet: George Leon Pike Sr.

Founder and first President of Jesus Christ’s Eternal Kingdom of Abundant Life, Inc.

Edisana Uwen Nno Obong

Eno etop emi ke mfon. Edieke oyomde ediwak wet bo ke address emi kidak adana ibat emi oyomde ndida nnam eti utom.

EFI9908T • EFIK • GOD’S HEALING WORD