Trön


Den förste ting jeg vil spörge dig som läser dette häfte er, er du Kristen? At väre Kristen menes at väre som Kristus. Lever du livet som Jesus gjorde? Han gik og gjorde godt, helbredede dem som var besat af djävlen. Hvad er dit maal og motiv i livet? Det er meget vigtigt at dit motiv er rigtigt ellers bliver alt hvad du gör forkert, lige meget hvor godt det ser ud. Er dit maal at have dit eget hus, maaske en bil og en bank konto" eller er dit maal at have en forretning, anerkendelse, berömmelse og magt i deene verden?

Min ven, det er en meget daarlig maalestok. Hvis du var den rigeste, den mest berömte og den mest magtfulde mand i verden, det vilde kun bringe forfängelighed og ufred i sindet. King Salomon i Biblen havde alle disse ting, dog kaldte han dem kun forfängeligheder. Atgöre Guds vilje er den eneste rigtige värende skat. Den bedste uddannelse i verden, visdom af alle verslige ting er intet" for alt i denne verden skal forgaa i kort tid og intet skal blive husket.

Naar vi taler om at forberede til fremtiden, hvor er fremtiden? Er det ikke med Gud? Han holder kongens hjerte i sin haand og magt" det samme med vendet i florderne, som Biblen fortäller os. Han danner det gode og det onde og har sin vilje i begge. Som ogsaa den hellige skrift fortäller os.

Der er ingen fremtid i denne verden eller den näste verden uden Gud. Jeg talte en Gang til en präst om hans fremtid. Saasnart han havde afbetalt sit hus, havde han i sinde at arbejde for Gud" men netop da han betalte det sidste afdrag, druknede et af hans börn i en sö bag huset. Det vilde have väret bedre hvis han havde overladt alt i Guds haand fra begyndelsen.

En mand kom til en af vore gudstjenester en aften" og medens Guds Aand bragte mange til bekendelse af deres synder, var han ogsa givet en lejlighed til at blive frelst, men han tog den ikke. Den näste dag laa han död i kapellet i sin kiste midt paa dagen. Döden ramte ham hurtigt efter at han benägtede Gud. Han havde ikke forberedt sig paa fremtiden.

I en anden gudstjeneste appellerede jeg til to mänd, som begge afslog mig. Ikke saa lang tid senere, var de begge döde. Det vilde tage alt for megen plads at fortälle om alle de forskellige begivenheder i min egen tjeneste, der har bevist at der ikke er nogen fremtid uden Gud.

Biblen fortäller os at den onde har ingen fred. Der er en forfärdelig stöj i de riges öre, der aldrig holder op. Det er en daarlig maade at leve paa hvis man altid skal frygte for at miste sine elskede, frygte at blive syg, at tabe forstanden, at en ulykke skal ramme een. Det er ikke at leve hvis man altid skal kämpe for at gaa fallit, miste ens hus og hjem som har kostet saa meget at erhverve, eller mishandle og bedrage ens medmennesker. At hykle at väre Kristen, at bedrage en selv ved overlegen fornuft, at forsikre sig selv at et haab og en tro som faktisk slet ikke eksisterer er i ens hjerte - vil du sige, at det er at leve?

Vort motiv at väre af tjeneste til vore medmennesker, skulde komme af ärlighed, og skulde komme fra vores samvittighed med den fölelse at vi er ansvarlige for hinanden, at vi skal hjälpe vore brödre. Enhver af os er afhängig af en eller anden tjeneste eller hjälp fra vore medmennesker. Gud har ordnet det saadan" saadan at vi staar til ansvar for hinanden. Kain dräbte Abel og nägtede det paa grund af hans selvkärlighed. Gud vil belönne et menneske efter hans gerninger. Den der gör sig selv rig ved bedrag, han bliver slaät ned midt i sin modenhed og til slut vil han fremträde som en Taabe.

Vär ikke imponeret af de fine hjem, kläder aller biler som du ser folk har. Läg ikke kun värdi paa prestige, berömmelse og livsstilling" men tänk paa sindssygehospitalerne, T.B. stationer, hospitalerne, de daglige artikler i bladene om ulykker, saadan som skrigende sirener som man hörer ofte i byerne. Alle disse frygtelige indtryk tilsammen med frygt og modgang fortäller os at det er ikke alt der er til livet. Der er et höjere plan af livet hvor der er en atmosfäre af gläde, fred og retfärdighed. Tjeneste til Gud bringer denne atmosfäre.

Den samme bönfaldende stemme der har kaldt os gennem aarhundrederne, kalder stadig paa dig og mig. Det er Guds stemme, gennem hans ministerium og Guds börn som bönfalder menneskerne, siden verden begyndte.

Kristus stemme har väret hört gennem gererationerne. Den bönfaldt i Noahs tid för ödeläggelsen. Den var hört i Kristus dage för ulykkerne faldt over Jerusalem. Ud af fortiden kommer et mildt ekko af de samme ord som den ensomme mand fra Gallilä havde, han som levede et liv af lidelse for dig og mig.

I dag anraaber den samme stemme os, appellerer mest til en verden af Socialisme. Jeg spörger dig noget, min ven: “Hvorfor lytter vi ikke til denne stemme for anger og vender ryggen paa vort liv som det er og stiger ned til mand af faa rigdomme?”

Kristus sagde at denne sidste generation vilde blive städig, overlegen, pralende, egotistik, selvglade og elske sig selv mere end Gud. Paul sagde at disse var de mennesker der vilde se verdens ende.

Mange af jer til hvem jeg nu taler har allerade dulmet samvittigheden med et glönde jern og kan ikke längere föle men har givet jer over til Satan som kan göre alt muligt ondt og ugudeligt.

Da han vidste at alt skulde komme til ende og verden vilde forbrände, spurgte Peter, “Hvad slags person skal vi väre, i hellig samtale, paa udkig for og forvente Guds rige at komme til?”

Den samme Peter til hvem himlens nögler var givet, stod, pap Pinsedag, da kirken först var grundlagt, og aabnede dörene til alle generationer. Tre tusinde kom straks gennem porten.

Af de 5 eller 6 billioner mennesker som bor paa jorden idag, hvor mange vil lytte til disse simple ord af en stor förer og genkende Guds ord som et ekko gennem hans mund, kaldende paa alle generationer?

Raabet er til at angre ens synder, til at blive döbt i Jesu Kristus navn og blive forgivet af alle synder saa du kan modtage den Hellige Aand, for det er til dig og dine börn og til saa mange som Herren, vor Gud vil, at han kalder. Hörer du kaldet?

Biblen sagde at disse folk fortsätte stedfast i apostlernes gerning. Husk der er ingen anden vej.

Gennem Guds naade og tro er du frelst, ikke gennem dit arbejde, som vilde göre dig hoven, men gennem Guds gave. De hörte Ordet som Peter prädikede det" de tröde paa Ordet, og trön som kom ved at höre Ordet, blev part of deres liv fordi de levede efter Guds Ord som Peter lärte dem. De modtog med det samme daaben af den Hellige Aand, Guds Aand af evigt live, frelsen og magten af genopstaälsen.

De löfte Gud gav til Abraham i Kristus, fuldfyldte han ved pinsen, da Peter sagde: Dette er löftet til alle, Herren vor Gud skal kalde eder.

Vi er befalet at väre sikre i vores kald og sikker paa vores valg. Hvordan kan vi vide vi er med dem der er i Guds fortrölse? I Peter 1:2 bliver vi fortalt at vi er de udvalgte paa grund af vort kendskab til Gud, gennem Aandens Hellighed, gennem vor lydighed og ved at blive stänket med blodet af Jesus Kristus. Gud har givet os alle de ting der hörer til livet og gudagtighed og har kaldet os til sejr og retfärdighed. Derved er vi givet umaadelig store og värdigfulde löfter: herved maa i väre deltagere og part af det guddommelige og har undsluppet fordärvelsen som er i denne verden paa grund af begär.

I det femte verse bliver vi fortalt at give al vor flid, öge til vor tro, til vor retskaffenhed, viden, maadeholdenhed, taalmodighed, gudlighed, broderlig venskab og barmhjertighed. Hvis alle disse ting er i dig, skal du aldrig väre bar og ufrugtbar" men han som ikke kommer Guds befalling ihu, er blind og kan ikke se langt forud, og han har glemt at gennem Gud var han forgivet sine gamle synder.

Den barmhjertige lider i stilhed og er venlig" han misunder ikke, önsker ikke for sig selv, er ikke haanlig og opförer sig ordentligt" han tänker ikke paa sig selv alene" han har lärt at beherske sig" tänker ikke onde tanker, gläder sig ikke paa andres bekostning men hylder sandheden" han bärer alle ting med taalmodighed" har tro i livet" har haab og har udholdenhed.

Jesus sagde at vi kunde kende en Kristen paa hvad han höstede. Vi ved vi har passeret fra döden til livet fordi vi elsker vore brödre. Gud er kärlighed. Den der tror og adlyder karlighed, adlyder Gud.

Frugterne af Aanden er kärlighed, glade, fred, udholdenhed, mildhed, godhed, tro ydmyghed, maadeholdenhed" disse er der ingen lov mod. Hvis disse ting er i dit liv, beviser de, at du er een af de kaldte og udvalgte.

Ved du ikke at den uretfärdige skal ikke arve Guds rige. Bliv ikke bedragne" hverken utugtige personer, ugudelige, agteskabsforbrydere, blödagtige mennesker, mennesker der misbruger sig selv, tyve, begärlige mennesker, drukkenbolte, spottere, eller bedragere skal arve Guds rige. Paul sagde - bedrag ikke hinanden.

Spred det gode Ord. Vär öjeblikkelig i sasonen og ud af säsonnen" irettesät, giv dadel, udnyt, med alle langt-lidende og doktrin. Tiden vil komme, da de ikke vil tolerere et sund doktrin (dogmatik), men -efter deres egne lyster vil ignorere lärerne, vil have brändende örer" og de skal vende örerne vak fra sandheden and skal forvandles til eventyr.

Hvis nogen mand prädiker andet end dette eller prädiker et doktrine (en läre) som ikke er af guddommelighed" hvis han er stolt, ved ingenting, har ingen svar, deraf vil komme Strid og onde hadelser. Der er ikke nogen der gör godt" nej, ingen. Som faar er de faret vildt, og hver mand er kun interesseret i sig selv" og Gud har vist ham uretfärdigheden af os alle. Han var saaret for vore synder" tugtelsen for vor fred var fundet i ham. Jeg taler om den tro der engang var givet til helgenerne. Tro i Herren, Jesus Kristus i dag og bliv frelst. Herren velsigne jer - det er min bon.

Af Rev. George Leon Pike Sr.

Founder and first President of Jesus Christ’s Eternal Kingdom of Abundant Life, Inc.

Hellighed Til Gud

This message is published for free distribution. For more copies, write, in English if possible, to the address below, stating how many you can wisely use.

DAN9915T • DANISH • THE FAITH