Ang Pagtuo


Usa kabutang nga gusto kung ipangutana kanimo nga nagbasa ning polyeto mao, cristohanon kaba? Cristohanon Nagkahulogan ug sama kang Cristo, imo bang gibuhat, ang mga butang ning kinabuhia ginabuhat ni Cristo sa panahon sa iyang kinabuhi? Siya mingpanaw sa pagbuhat ug maayo nag-ayo sa tanang gisakit sa yawa. Unsa ang imong tumong ug tinguha sa kinabuhi? Importante kaayo nga ang imong tumong sakto o kaha sayop kini tingali ang imong tumong pagbaton pinuy-anan, sakyanan ug ang pag punduba ug salapi sabangko" o ang gahum ning kalibutan? Higala ko, usa kini ka pordoyng panglantaw.

Kun ikaw ang kinadatu-an, ug hilabihan ka tinamud ug hilabihan ka gamhanang tawo ning kalibutan usa lamang kini kakawangan ug kasubo sa espiritu. Si Hari Solomon sa Biblia nakabaton ning tanang mga butanga, ngani siya nagtawag niining kakawangan.

Ang pagkabaton sa kaayo sa Dios ma-o lamang ang matuod, dayong bahandi. Ang pagkahibalo sa kinatas-ang kahingpitan, mahitungod sa tanang mga butang ning kinabuhi, lang kini hinungdan" kay, ang tanan ning kalibutan mga wagtang samubong panahon ug wala nay handumanan.

Kun maghisgot kita sa pagpangandam sa umalabot ha-in ang umalabot? Dili ba kini diha sa Dios? Iyang ginahuptan ang kasing-kasing sa hari ana-a sa iyang kamot, ug nagaliso niini sumala sa Iyang gusto sama sa mga baha sa mga katubigan, ang Biblia nagsulti nato. Lyang gibuhat ang maayo ug dautan ug anaa ang iyang paagi ning duruha sumala sa Kasulatan. Walay ugma king kalibutan o umalabot, kun walay Dios. Nagsulti ako sa usa ka ministro mahitungod sa iyang ugma. Siya nag plano sa pagtrabaho alang sa Dios inig katapos na sa iyang pagbayad sa iyang balay" apan, nahitabo sa nagbayad siya sa katapusang balayranan, usa sa iyang anak gianod sa sapa luyo sa iyang balay.

Maayo palang unta kun iya nalang gitugyan ang tanan sa Dios sa sinugdanan.

Usa katawo ming anha sa usa sa among serbisyo usa ka gabii ni-ana" ug, samtang ang Espiritu sa Dios nagawhag sa mga kalag sa paghinulsol, siya gihatagan ug, kahigayunan sa pagdawat sa kaluwasan apan siya mingdumili niini. Sunod nga adlaw, diha sa usa ka funeraria, hapit nang ka udtohon, naka kita ko sa iyang patayng nawong, sulod sa lungon. Kamatayon mi-abot human sa pagsalikway niya sa Dios. Wala siya maka-andam sa ugma.

Diha napoy la-ing serbisyo, naghimo ko ug imbitar sa duruha katawo ug sila ming salikway. Wala madugay, sila namatay. Nagkinahanglan ug hataas nga panahon sa pagsaysay sa mga butang nga mahitabo sa kaugalingon kung ministeryo, nag pamatu-od nga walay ugma ug walay Dios.

Walay kalinaw alang sa dautan, ang Biblia nagsulti kanato. Adunay makuyaw nga tingog diha sa mga igdulongog sa mga bahandi-anon nga dili mahunong. Adunay igapahamtang sa kanunay pinaagi sa ka kuyaw sa pagkahanaw sa mga mahal" balati-an, pagkabuang ug kasakitan sa kinabuhi, kini pobring hulagway sa kinabuhi pakigbugno ug paningkamot, sulay sa paglikay sa pagka bangkaruta o pagkahanaw sa mga butang maayo nga atong gihago-an ug maayo" ug sa dili maayo nga pagtagad sa atong isig kaingon sa dili minatarung nga mga patigayon dili kini kinabuhi. Relihiyosong kinabuhi diha sa mina-ut, salingkapaw sa atong kaugalingon sa matag adlaw pinaagi sa kinaadmanong rason" nagapasiguro sa atong kaugalingon sa pagtou ug pagla-um nga dili tinuod nagpabilin sa atong kasing-kasing, moingon ba ikaw kini kinabuhi?

Atong halawom nga tinguha sa pag-alagad sa atong isigkaingon kinahanglang usa nga maminatud-anon, ug kinahanglang hilabihan ka mabination, kanunay mibati sa katungod sa atong baruganan ingon nga magbalantay sa igsoon. Matag-usa kanato nagsalig diha lamang sa klasi sa pagalagad o gikan sa atong isigkaingon. Nagpahiluna ang Dios niining paagiha" buas kita magbalantay sa atong mga igsoon. Si Cain nagihaw kang Abel ug midumili sa pagka dili magbalantay sa iyang igsoon pinaagi sa iyang malimbungong tinguha sa iyang kaugalingon. Ang Dios magaganti ra sa matag-usa katawo. Siya nga magkuhag mga bahandi uban salimbong pagaputlon sa taliwala sa iyang mga adlaw, ug diha sa katapusan sa iyang kinabuhi mahimong usa ka boang. Ayaw lang paghuna-huna sa pagkanindot mga pinuy-anan, tahum nga pamisti, salakyanan imong nakitang nabatonan sa tawo. Ayaw hinuktuki ang ka dungganan, kabantug ug nahuptan sa kinabuhi lamang" apan, palandunga ang ang lawasnong mga hut-ong, ang TB sanutarium, o balay tambalanan, inadlawng balita sa mga peryodista ug sa tanang kasakitan sa kinabuhi" sama sa nagsiyagit nga sirino" kasagarang mabadungog diha sa mga siyudad. Kining makuyaw nga kamatu-oran nga mabati diha uban sa kahadlok ug kasub-anan, sultihi ako nga dili kini tanan ngadto sa kinabuhi diin ana-ay pungkay sa kalipay, kalinaw ug pagkahingpit. Pag-alagad sa Dios naghatud ning kalipayan.

Ang samang ma-awhagong tingog nga nag-awhag tabok sa kasiglohan kini nagakamay kanimo ug kanako. Kini ang tingog sa Dios pinaagi sa ministeryo ug mga anak sa Dios, nangalyupo uban sa katawhan, sukad pa sa pagsugod sa kalibutan.

Kining tingog ni Cristo gi-naisa na sa iyang kaugalingon diha sa mga kaliwatang nanglabay na. Kini nagasugyot na sa panahon pa ni Noah sa wala pa ang adlaw sa pagkalag-lag. Kini naga hangyo na sa adlaw ni Cristo, sa wala pa ang dakung kasakitang minghagsa sa Herusalem, kini nagsulti ngadto’s mga tawo nagsakay sa mga karwahi, nagpangita ug katago-an gikan sa mga bagyo sa kinabuhi, sa ilang mapanawong pakig away sa mga adlaw nga nang labay sa kasaysayan sa kagahapon sa katu-igan. Gikan sa nangagi, mi-abot ang malomong nagbanda-bandang mga pulong ni adtong nag inusarang Galilianhon, kansa nagpuyo sa kinabuhing maantoson alang kanimo ug kanako. Ning adlawa, samang tingog nga mahangyu-on naghimo sa iyang kinadak-ang pagpaila sa kalibutang makalilingaw. Mangutana akog pangutana, higala ko" “nganong dili man kita manimati ning tawag sa paghinulsol, pagbiya gikan sa atong kinaiyanhong kalibutanong hiyas sa kinabuhi, ug sa dili samang tinagdan sa nga tawong ana-a sa ubos nga kahimtang?”

Si Cristo nag ingon nga kining katapusang kaliwatan mga gahi ug ulo, mapahitas on, magpaka-aron-ingnon matinumanon sa gusto ug mahigugmaon sa kaugalingon labaw kay sa Dios unta hinu-on. Si Pablo nag ingon nga pinaagi-ning mga tawhana ang katapusan ning kalibutan maga abot. Kadaghanan kaninyo, akong gisultihan, nag-uga sa imong kaisipan uban sa nainit nga puthaw sa kalayo, ug nanglabay nang pagbati, nga ingon nga nagatugyan ka sa imong kaugalingon ngadto sa yawa, sa pagbuhat sa tanang mga buhat nga dili diosnon.

Sa panan-aw nga ang matag-usa ka butang mga sunog, ug ang kalibutan mga sunog, si Pedro nangutana, “Unsang klasiha kitang pagkatawo, diha sa tanang bala-ang solusolti,” nagalantaw, ug, nagapadali sa pagpabalik sa adlaw sa Dios.

Mao gihapong Pedro, nga gitugyanan sa mga, yawi sa gingharian, nagtindog sa adlaw sa pentecostes, sa dihang ang unang iglisia natukod ug nagabli sa pultahan sa tanang kaliwatan. Tulo kalibo diha-diha nahidugang.

Sa duha ug tunga o tulo ka bilyones nga katawhan nga nagpuyo ning planeta tang gipuy-an, ning adlawa pila ra kaha ang naghatag sa pagtagad sa mga pulong ning dakung leder sa pagkayano, ingong tingog ni Cristo nga nag banda-banda diha sa iyang mga ngabil, nagabagting sa tanang mga kaliwatan?

Ang tawag ma-o, paghinulsol, pagpabautismo sa ngalan ni Jesus-Cristo alang sa dapasaylo-an sa mga sala, imong madawat ang gasa sa Espiritu Santo, kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa halayo, sa matag usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios. Usa ba ikaw ninggitawag?

Ang Biblia nagsulti nga kining mga tawhana nagapadayon sa matag adlaw sa pagtolon-an sa mga apostoles. Hinumdumi wala nay la-ing paagi.

Pinaagi sa kalooy, pinaagi sa pagtuo, kamo, naluwas" dili sa mga maayong binuhatan, aron walay tawo nga maga pasigarbo apan kini gasa sa Dios. Ilang nadungog ang pulong samtang si Pedro nagwali" sila ningtuo sa pulong" ug ang pagtuo, nga moabut gikan sa pagpatalinghog sa pulong ang pulong nag padayag sa ilang kinabuhi, pinaagi sa buhat sa pagkamasulondon sa pulong sa Dios gisulti ni Pedro. Diha-diha ilang nadawat, ang bautismo sa Espiritu Santo, Espiritu sa Dios sa kinabuhing dayon, ang kaluwasan, ug gahum sa pagka banhaw. Ang saad sa Dios nga gihimo ngadto kang Abraham, diha kang Cristo, iyang gituman sa pahahon sa Pentecostes, sa diha nga si Pedro ming ingon, “Kini ang saad sa tanang ginatawag sa Ginoo nga atong Dios.”

Kita gitudlo-an sa pagsiguro sa atong pagkapinili nga siguro. Unsaon nato pagkahibalo nga kita nahi-apil niadtong daan nang nahibaloan sa Dios 1 Ped. 1:2 nagsulti nato nga kita pinili, sumala sa da-an nang nahibalo-an sa Dios, pinaagi sa pagbala-an sa Espiritu, ngadto sa pagka masinugtanon ug sa pag bubo sa dugo ni Jesu-Cristo.

Ang Dios naghatag kanato sa tanang mga butang mahitungod sa kinabuhi ug pagkadiosnon, ug nag tawag kanato sa himaya ug pagka halangdon. Tungod niini, gihatag kanato ang hilabihang ka daku ug bililhong mga saad" nga pinaagi niini, mamahimo kamong umalambit sa langitnong kina-iya, ingong naka gawas sa pagka dunot ning kalibutan pinaagi sa pangibog. Diha sa ikalimang versiculo, kini nagsulti kanato sa pagtagad sa tanan uban sa kakugi" nga niini idugang sa atong pagtuo, kahalangdon, ug gikan sa kahalangdon, kahibalo" ug sa kahibalo, ang kamabugnawon" ug sa pagka diosnon, inigsoon nga kalooy" ug sa inigsoon nga kalooy, gugma kun kining mga butanga ana-a kanimo, ikaw dili apuli kun dili usa kamabungahon" apan, siya nga nakulangan ning mga butanga sama sa buta, ug dili makakita sa halayo" ug makalimot nga siya nahibalik na-usab gikan sa karaang mga sala.

Ang gugma moantos ug maloloy-on" kini dili abugho-an, ni andakan sa iyang kaugalingon, dili tigpagawal" mapugnganon sa iyang kaugalingon, dili masuko, dili maghuna-huna ug dautan" dili magkalipay diha sa kadautan, apan nagkalipay diha sa kamatuoran" nagpas-an sa tanang mga butang. Motuo sa tanang mga butang" mola-um sa tanang mga butang, ug nag pailob sa tanang mga butang.

Si Jesus ming ingon kita mahibalo sa cristohanon pinaagi sa ilang mga bunga nga gibunga. Nahibalo kita nga nakalabang nakita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi kay nahigugma man kita sa atong mga igsoon. Ang Dios gugma, siyang magpabilin diha sa gugma, naga pabilin diha sa Dios.

Ang mga bunga sa espiritu ma-o ang gugma, kalipay, kalinaw, pailub, pagka mapuangoron, pagka matinumanon, kaaghop, pagpugong sa kaugalingon" nga sa maong mga butang walay kasugoan nga kabatok, malomo, pagkamaayo. Kining mga butanga nagapamatuod nga usa ikaw sa tinawag ug pinili, kon imong ikapakita sa imong kinabuhi.

Nahibalo ba kamo, nga ang dili matarung dili maka panunod sa ginghari-an sa Dios? Ayaw pag palimbong" walay makahilawason o tigsimbag mga dios-dios, o mga kawatan o mga dalo o mga palahubog o tigpasidala, o nga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Si Pablo nag ingon dili maglimdanay ang matag usa sa usa.

Iwali ang pulong" may kahigayunan ka o wala, magmadasigon ka niini" himo-a ang pagpamadlong, ang pagsaway, ug ang pagpanambag diha sa tumang pagkamapailobon ug sa pagpanudlo. Kay nagsingabot ang panahon nga ang mga tawo magadumili sa pag paminaw sa matarung pagtolon-an, hinuno-a aron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingong mga pangibog, sila magapaalirong ug, mba magtutodlo nga magahapohap sa ilang nagkatol nga mga kalunggan, ug ang ilang mga dalunggan ilang ilingiw gikan sa damatuoran ug ipaabong ngadto sa tinomotumong sugilanon.

Kun adunay tawo magtudlo gawas niini, o magatudlo sa bisan unsang pagtulon-an gawas nga dili sumala sa pagka diosnon" siya hambugiro, walay hingkabangka-agan, naga hinoktok mahitungod sa mga pangutana, busa mi-abot ang ka gubot ug dautang mga tilimad on. Walay usa nga nagabuhat ug maayo" wala, bisan usa. Sama sa mga carnero, nga nang hisala-ag, ang matag-usa katawo, nagpatuyang sa iyang dalan" ug ang Dios nagabutang diha kaniya, (Cristo) ang kadautan natong tanan. Sya napangos tungod sa atong kadautan" ang silot sa atong kalinaw gipahaluna diha kaniya.

Ako nagsulti mahitungod sa pagtou, nga sa maka usa gikahatag ngadto sa mga bala-an" tumo-o ka kang Jesu-Cristo ning adlawa ug mamaluwas ka hina-ut ang Dios mag panalangin nimo kini akong pag-ampo.

Ni Rev. George Leon Pike Sr.

Founder and first President of Jesus Christ’s Eternal Kingdom of Abundant Life, Inc.

Pagka Bala-an Alang Kang Jehova

Kining mensahe gipablisar walay bayad para panghatag. Alang sa dugang kupya sulati ang tinubdan sa ubos ug isulti pila ka mga polyeto imong maalamong magamit.

CEB9915T • CEBUANO • THE FAITH